Monthly Archives Wrzesień 2017

Rola Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu pracy nierejestrowanej

Praca nierejestrowana jest obecnie jedną z ważniejszych kwestii podejmowanych przez Unię Europejską w kontekście zatrudnienia, ponieważ dotyczy wszystkich członków Wspólnoty. Problem ten stał się głównym tematem licznych dokumentów wydanych w ramach UE (komunikaty Komisji, uchwały Rady, raporty itp.). Racjonalna polityka w zakresie szarej strefy musi być dostosowana do konkretnych warunków społeczno-ekonomicznych, nie należy liczyć na proste rozwiązania i recepty.

więcej

Rola kontroli legalności zatrudnienia

W Polsce kontrole legalności zatrudnienia prowadzone są przez pięć instytucji: Państwową Inspekcję Pracy, Oddziały Kontroli Legalności Zatrudnienia przy Urzędzie Wojewódzkim, urzędy skarbowe, ZUS i Straż Graniczną. Pierwsze pytanie dotyczyło ogólnego wpływu kontroli legalności zatrudnienia na zmniejszenie liczby pracujących w szarej strefie.

więcej

Przypadek: Urząd gminy

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, wyposażoną w osobowość prawną. Wykonuje w ramach ustaw istotną część zadań publicznych, z wyłączeniem tych, które zostały zastrzeżone do kompetencji administracji rządowej. Posiada organy stanowiące, wybierane w głosowaniu powszechnym, równym i tajnym, oraz organy wykonawcze. Ma własny budżet, tworzony z podatków lokalnych i środków finansowych przekazanych z budżetu państwa. (Do budżetu państwa przekazuje także dużą część dochodów własnych.)

więcej

„Viola” jest przedsiębiorstwem państwowym

„Viola” jest przedsiębiorstwem państwowym. Dowiadujemy się, że skarb państwa będzie ją prywatyzował poprzez sprzedaż akcji, przekształcając w ten sposób w spółkę akcyjną. Przestanie wówczas funkcjonować według zasad ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, a zacznie według reguł prawnych kodeksu handlowego. Będzie to miało olbrzymi wpływ na zarządzanie i strukturę władz. W przedsiębiorstwie państwowym organami zarządzania są: dyrektor, samorząd załogi i wybierana przez załogę rada pracownicza. Władza w spółce akcyjnej jest natomiast przypisana walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy, radzie nadzorczej i zarządowi, którym kieruje prezes.

więcej

Wydatki osobowe

Teoria neoklasyczna zbudowana na założeniach doskonałej konkurencji głosiła, że wpływ związków zawodowych oraz państwa na wysokość stawek płac i proporcji mię-dzy nimi jest szkodliwy z punktu widzenia racjonalności ekonomicznej i sprawności działania całego mechanizmu rynkowego.

Nowoczesne teorie płac nie kwestionują związku stawki piać z krańcową produk-cyjnością pracy, ale podkreślają dodatkowy wpływ układu sił konkurencyjnych dzia-łających na rynku

więcej

Wymiana informacji o ubezpieczeniach społecznych

Inną formą ograniczania szarej strefy jest poszerzająca się współpraca i wymiana informacji między organami kontroli:

więcej

Wyraźne podziały wiekowe w firmie

Rozstajemy się z mistrzem Nowakiem, który w czasie przerwy ma wiele spraw do załatwienia, i z naszym przewodnikiem udajemy się do pokoju śniadaniowego. Mieści się on w pobliżu hali produkcyjnej. Na razie jest tam prawie pusto. Część pracownic poszła do szatni po przyniesione z domu kanapki, część do bufetu, by kupić coś „na teraz” i – przy okazji – „do domu”. W pokoju śniadań są tylko dwie „kawiarki” (tak nazywa się tu pracownice przygotowujące dla wszystkich zakładową herbatę). Schodzą się też nasze znajome z zespołu majstra Nowaka.

więcej

Wysokość wynagrodzenia

Przeciętna stawka godzinowa netto w PLN (n= liczebność próby) Przeciętne wynagrodzenie miesięczne netto w PLN (n= liczebność próby) średnia mediana średnia mediana

więcej

Zachowania pracodawców – mechanizm zatrudniania bez rejestracji

W inny sposób nasi ankieterzy dowiadywali się o pracy częściowo niereje- strowanej (czyli sytuacji, gdy wypłacano pracownikom wyższe wynagrodzenie niż w umowie). Zazwyczaj na pytanie czy z pracownikiem będzie podpisywana umowa, większość pracodawców odpowiadała twierdząco, nie podając w tym momencie żadnych dodatkowych wyjaśnień. Informacja o tym, że właściwie w umowie będzie widniała nieco inna kwota niż ta, jaką podano w ofercie, padała

więcej

Zachowania pracodawców – mechanizm zatrudniania bez rejestracji

Poniższy rozdział powstał na podstawie informacji zgromadzonych podczas prowadzenia telefonicznych rozmów o pracę oraz wywiadów osobistych. W czasie badania bezpośredniego (osobistego) odbyto trzy rozmowy, które okazały się być propozycjami pracy nierejestrowanej, w tym jedna – całkowicie nierejestrowanej, a dwie – związanych z niewykazywaniem do opodatkowania części dochodu. Choć na tej podstawie nie można wyciągać wniosków ilościowych, to jednak wydaje się, że propozycje pracy częściowo „na czarno”, które padały dopiero w czasie osobistego spotkania, wydają się potwierdzać nasze wcześniejsze przypuszczania, że jest to popularny sposób omijania przepisów prawa, mimo niewielkiej reprezentatywności w badaniu telefonicznym. Ważne jest zróżnicowanie na te dwie formy pracy w szarej strefie, gdyż okazuje się, że postawy pracodawców w stosunku do pracownika i samej kwestii zatrudnienia są z nimi w pewien sposób powiązane.

więcej

Zostrzenie kontroli legalności i wymiaru kar

Zwolennikami restrykcyjnych rozwiązań, polegających na zaostrzeniu kontroli legalności i wymiaru kar, są przede wszystkim przedstawiciele branż, w których obserwujemy dużą sezonowość: hotele i restauracje, działalność rolnicza. Z uwagi na koszty związane z wprowadzeniem takich instrumentów i ograniczoną możliwość kontrolowania małych firm i mikroprzedsiębiorstw, w których praca nierejestrowana występuje najczęściej, a stanowią one ponad 99% wszystkich firm działających obecnie w Polsce, przydatność tego rozwiązania wydaje się być ograniczona. Choć, tak jak wspomniano powyżej, użyteczna mogłaby być ukierunkowana skuteczna kontrola, przeprowadzana w celu wykrycia pracy niereje- strowanej lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami tam, gdzie praktyki takie występują najczęściej.

więcej

Zróżnicowanie aspektów nieoficjalnego zatrudnienia część 2

Postrzeganie pracy nierejestrowanej łączy się również z trudnością znalezienia dobrych pracowników. Może to sugerować, że strategie (częściowego) niere- 58 Standaryzowane współczynniki dotyczą regresji, w której zastosowane zmienne zostały wstępnie poddane przekształceniu standaryzacji. Przekształcenie lo polega na odjęciu od każdej wartości zmiennej jej średniej i podzieleniu przez odchylenie standardowe. W ten sposób uzyskuje się zmienne mierzone w jednakowych jednostkach, co umożliwia dokonywanie porównań współczynników. Zmienne, przy których standaryzowane współczynniki są większe co do wartości bezwzględnej, są silniejszymi determinantami zmiennej zależnej niżtc z mniejszymi współczynnikami.

więcej