Daily Archives 7 września 2017

Zostrzenie kontroli legalności i wymiaru kar

Zwolennikami restrykcyjnych rozwiązań, polegających na zaostrzeniu kontroli legalności i wymiaru kar, są przede wszystkim przedstawiciele branż, w których obserwujemy dużą sezonowość: hotele i restauracje, działalność rolnicza. Z uwagi na koszty związane z wprowadzeniem takich instrumentów i ograniczoną możliwość kontrolowania małych firm i mikroprzedsiębiorstw, w których praca nierejestrowana występuje najczęściej, a stanowią one ponad 99% wszystkich firm działających obecnie w Polsce, przydatność tego rozwiązania wydaje się być ograniczona. Choć, tak jak wspomniano powyżej, użyteczna mogłaby być ukierunkowana skuteczna kontrola, przeprowadzana w celu wykrycia pracy niereje- strowanej lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami tam, gdzie praktyki takie występują najczęściej.

więcej