Daily Archives 18 września 2017

Wydatki osobowe

Teoria neoklasyczna zbudowana na założeniach doskonałej konkurencji głosiła, że wpływ związków zawodowych oraz państwa na wysokość stawek płac i proporcji mię-dzy nimi jest szkodliwy z punktu widzenia racjonalności ekonomicznej i sprawności działania całego mechanizmu rynkowego.

Nowoczesne teorie płac nie kwestionują związku stawki piać z krańcową produk-cyjnością pracy, ale podkreślają dodatkowy wpływ układu sił konkurencyjnych dzia-łających na rynku

więcej