Ogólny model zagregowanego popytu i zagregowanej podaży

Makroanaliza tworzenia i podziału dochodu narodowego wykazała, że na dochód pa-trzymy raz od strony zagregowanej podaży wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w ciągu roku, drugi raz od strony zagregowanego popytu na dobra i usługi, wynikającego z wydatków różnych podmiotów gospodarczych. W teoretycznej analizie dochód narodowy będziemy w dalszym ciągu oznaczali symbolem Y, rozumiejąc, że dotyczy on z reguły produktu krajowego brutto, czyli Y = PKB. W gospodarce rynkowej o poziomie i wzroście dochodu narodowego decyduje zagregowana suma wydatków. Można to wyrazić następującym równaniem :

Strumienie napływających ciągle wydatków spotykają się codziennie z podażą wy-twarzanych dóbr i usług na rynku i w wyniku tych konfrontacji kształtuje się określony poziom cen rynkowych.

W mikroekonomii badaliśmy zależność między ceną a popytem i ceną a podażą na poszczególne dobra. Obecnie zbadamy zależność między przeciętnym poziomem cen rynkowych a poziomem realnego dochodu narodowego (ewidencjonowanego w cenach stałych). Chociaż będziemy posługiwali się podobnym kształtem funkcji w układzie dwuwymiarowym, istota tych funkcji jest całkiem inna. Inaczej kształtuje się zależność między cenami a dochodem realnym w krótkim okresie, jeśli rozpatrujemy ją od strony zagregowanego popytu Pa, a inaczej od strony zagregowanej podaży Sa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>