Strategia marketingowa firmy

Marketingem nazywamy rozpoznawanie i wykorzystywanie znajomości rynku, tzn. występujących na nim związków przyczynowo-skutkowych oraz zależności między podmiotami działającymi na rynku a ich otoczeniem. Marketingu nie na-leży utożsamiać z reklamą, chociaż jest ona jego częścią składową. Reklama ma na celu zwrócić uwagę klientów na produkt wytwarzany w danej firmie, pokazać w przy-stępnej formie korzyści płynące z nabycia reklamowanego produktu, wskazać ma jego jakość i korzystne różnice w stosunku do analogicznych produktów wytwarzanych w innych firmach, wywołać u potencjalnego nabywcy pragnienie jego posiadania oraz poinformować, gdzie i jak najlepiej nabyć reklamowany produkt.

więcej

Analiza wskaźnikowa bilansu

Analiza wskaźnikowa jest szeroko stosowaną metodą analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Do pomiaru efektywności i oceny kondycji finansowej firmy stosuje się szereg wskaźników, z których najważniejsze można podzielić na cztery następujące kategorie:

– wskaźniki płynności,

– wskaźniki wspomagania, zwane także wskaźnikami zadłużenia,

więcej

Pojęcie użyteczności

Użyteczność to suma zadowolenia, jaką daje konsumentowi posiadanie danego dobra. Dobro jest tym użyteczniejsze, im intensywniej zaspokaja określoną potrzebę. W miarę zaspokajania potrzeb tracą one na intensywności. Człowiek z reguły dąży przede wszystkim do zaspokojenia najbardziej intensywnych potrzeb, jak wyżywienie, odzież, mieszkanie, jego wyposażenie itp. Dopiero po ich zaspokojeniu pojawiają się potrzeby wyższego rzędu związane z komfortem życia, kulturą, rozrywką itp. Hierarchia potrzeb bywa więc różna.

więcej

Optymalna kombinacja czynników produkcji

W tym punkcie relacje cen obu czynników produkcji są równe krańcowej stopie substytucji czynników produkcji, co można wyrazić równaniem

Poza punktem styczności e (na lewo i na prawo) leżą takie kombinacje czynników produkcji niezbędne do wytworzenia jednakowej wielkości produkcji Q2, które przy danych relacjach cen obu czynników produkcji nie mieszczą się w granicach finanso-wych możliwości producenta.

więcej

Instytucje państwowe

Najważniejszym podmiotem gospodarczym – zarówno ze względu na zakres, jak i mo-żliwości działania w gospodarce narodowej – jest państwo reprezentowane przez rząd i różne wyspecjalizowane jego agendy (ministerstwa, urzędy itp.).

W gospodarce rynkowej państwo nie decyduje bezpośrednio ani w sferze produkcji, ani tym bardziej w sferze konsumpcji. Nawet przedsiębiorstwa państwowe działają na zasadach skomercjalizowanych i wykazują znaczny stopień niezależności od ad-ministracji centralnej. Określony minister może mieć wpływ na obsadzenie stanowiska dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, ale nie może nakazać mu robić tego, co mogłoby narazić przedsiębiorstwo na straty.

więcej

Zdanie Keynesa

Zdaniem Keynesa, jeśli w okresie spadającego efektywnego popytu z Pg2 do Pgl następuje pewne obniżenie cen, także przez monopole, to nie towarzyszy temu obniżanie płac nominalnych i gospodarka nie utrzymuje się w punkcie równowagi N czy też E. Nastąpi przejście do punktu K. Dlatego całą uwagę koncentruje on na analizie sytuacji gospodarczej reprezentowanej na wykresie odcinkiem AE, czyli horyzontalnym po-łożeniu krzywej globalnej podaży, przy której ceny są stabilne, a zmiany w globalnym popycie powodują zmiany w realnym dochodzie narodowym i w zatrudnieniu.

więcej

1. Czym zajmuje się ekonomia

Studiujący ekonomię stawia zazwyczaj pytanie, co jest przedmiotem jej badań? Nie ist-nieje taka definicja ekonomii, która mogłaby być powszechnie akceptowana i obejmo-wałaby wszystkie problemy, jakimi zajmowały się w przeszłości różnorodne szkoły i kierunki myślenia ekonomicznego. Każda z tych szkół różnie, a nieraz wręcz odmiennie, formułowała przedmiot swoich zainteresowań, zwracając uwagę na różne aspekty działalności gospodarczej człowieka. O ile w początkach rozwoju tej nauki zwrócono większą uwagę na społeczne aspekty ludzkiego gospodarowania, co miało usprawie-dliwiać przymiotnik „polityczna” przy nazwie „ekonomia”, o tyle od 1871 r. zaintere-sowanie badaczy przesunęło się wyraźnie w kierunku budowania teorii racjonalnych wyborów dokonywanych przez różne podmioty gospodarcze. W latach dwudziestych stopniowo rezygnowano z nazwy „political economy” i zastąpiono ją nazwą „econo- mics”.

więcej

Funkcjonalne zależności między poziomem płacy realnej a popytem na pracę i podażą pracy

Wzrostowi zatrudnienia przy danym aparacie wytwórczym towarzyszy spadek pro-dukcyjności krańcowej. Wraz ze spadkiem produkcyjności krańcowej musi spadać pła-ca realna, inaczej przedsiębiorca nie zwiększy zatrudnienia i nie zgłosi popytu na do-datkowych pracowników. Płaca realna może wzrastać tylko wówczas, gdy rośnie krań-cowa produkcyjność pracy. Występuje to wówczas, gdy zmniejsza się stan zatrudnienia.

więcej

Cenowa elastyczność popytu i jej znaczenie ekonomiczne

Dotychczas zwracaliśmy uwagę na nachylenie krzywej popytu informującej nas, o ile zmieni się popyt, gdy wzrośnie lub spadnie cena danego towaru. Obecnie zbadamy zja-wisko cenowej elastyczności popytu mierzonej stosunkiem względnej zmiany po- pytu do względnej zmiany ceny.

Pamiętamy, że zależność funkcjonalna między ceną a popytem jest na ogół ujem-na, tzn. gdy cena rośnie, to popyt spada, gdy zaś cena spada, to popyt rośnie. Wówczas jeden z członów formuły jest ujemny, a drugi dodatni. Dzieląc wartości dodatnie przez ujemne, współczynniki cenowej elastyczności powinny mieć zawsze znak minus. Inter-pretacja ujemnych współczynników elastyczności nastręcza większe trudności. E)latego stawiając przed formułą znak minus uzyskujemy dodatnie współczynniki elastyczności. Można również nie uwzględniać znaku minus i posługiwać się wartościamTbez- względnymi. ~‘

więcej

2. Podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej

W każdej gospodarce rynkowej występują miliony podmiotów: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa wytwarzające towary lub świadczące usługi, instytucje finansowe, administracja państwowa oraz władze lokalne. Podmiotem nazywamy określoną for-mę organizacji, która podejmuje samodzielne decyzje, kierując się własnym inte-resem i związanym z tym ryzykiem. Ryzyko nietrafnych decyzji naraża dany podmiot na określone straty i skłania do ostrożności wyboru spośród wielu rozwiązań możliwych.

więcej

Ten typ rozumowania możemy zastosować nie tylko w mikro-, ale także w makro- analizie.

Załóżmy, że w całej gospodarce narodowej wytwarza się w ciągu roku, przy danym zasobie kapitału i pracy, określoną sumę dóbr konsumpcyjnych K i inwestycyjnych I...

więcej

Koszty przeciętne w długim okresie

Dotychczasowa analiza przedsiębiorstwa opierała się na założeniu określonego zasobu czynników odzwierciedlających jego zdolności produkcyjne wówczas pewne czynniki były stałe, a inne zmienne.

W długim okresie wszystkie czynniki zmieniają się, a wraz z tym zmienia się wiel-kość i wyposażenie przedsiębiorstwa oraz poziom kosztów stałych. Możliwość rozbu-dowy przedsiębiorstwa oznacza zwiększenie skali produkcji i tym samym osiągnięcie dodatkowych korzyści spowodowanych większą specjalizacją, bardziej zaawansowaną technologią, zatrudnieniem lepiej wykwalifikowanych pracowników i lepszym w sumie wykorzystaniem istniejących zasobów. Rezultatem zwiększonej skali produkcji jest obniżka kosztów wytwarzania.

więcej

Gospodarka Narodowa

W każdej gospodarce narodowej oprócz różnych form spółek akcyjnych funkcjo-nują także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Są one zbliżone do spółek ak-cyjnych strukturą władz i sposobem ich wybierania oraz brakiem odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Różni je natomiast niewielki na ogół zasób ka-pitału, ograniczona liczba udziałowców oraz znacznie większa trudność w sprzedaży swoich udziałów, która wymaga zgody pozostałych wspólników. Wspólnicy mają prawo tylko do udziału w rzeczywiście osiągniętym zysku.

więcej