Rodzaje ekonomii

Musimy polegać na interpretacji faktów, a interpretacja pociąga za sobą sądy wartościujące, które są zawsze zabarwione emocjonalnym zaangażowaniem bądź uprzedzeniem oraz wiarą w słuszność wyznawa-nej ideologii. W tej interpretacji zatem nie możemy uzyskać nie budzącej wątpliwości odpowiedzi.

Mimo iż definicja ekonomii podana na początku rozdziału zwraca uwagę głównie na potrzebę wypracowania metod wskazujących na możliwość dokonania racjonalnego wyboru przy użyciu rzadkich środków mających alternatywne zastosowanie, w zakres ekonomii wchodzi także polityka pieniężna, polityka fiskalna i polityka dochodowa, które w ręku banków, różnych instytucji państwowych oraz instytucji samorządowych stają się narzędziem sterowania zachowaniem podmiotów zarówno w sferze konsump-cji, jak i przede wszystkim w sferze produkcji. Badania zachowania się podmiotów go-spodarczych byłyby mało użyteczne, gdyby wyniki tych badań nie mogły być wyko-rzystane w polityce gospodarczej i nie służyły do korygowania działalności podmiotów gospodarczych zgodnie z interesem publicznym.

Zmienność zjawisk gospodarczych w kraju i uwarunkowań zewnętrznych, a także niezwykła złożoność przyczyn i skutków różnych procesów gospodarczych powodują, że wiedza ekonomiczna nigdy nie jest pełna. Nie można jednaak wyobrazić sobie funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej bez ekonomistów, bez ich wiedzy, bez ich doradztwa na różnych szczeblach podejmowania decyzji. Żaden rząd nie może prowadzić rozumnej polityki gospodarczej bez udziału ekonomistów, chociaż ich udział nie stanowi jeszcze pełnej gwarancji sukcesu. Wybór koncepcji polityki gospodarczej, czy też długofalowej strategii gospodarczej, nie zależy tylko od przesłanek natury ekonomicznej, ale także od czynników społecznych i politycznych, a czasami nawet religijnych. Dlatego ekonomista może jedynie przedstawiać warunki i możliwości oraz wskazywać na ewentualne skutki różnych wyborów, sama natomiast decyzja o wyborze takiej lub innej polityki gospodarczej wykracza już poza granice profesjonalnej wiedzy ekonomisty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>