Strategia marketingowa firmy

Marketingem nazywamy rozpoznawanie i wykorzystywanie znajomości rynku, tzn. występujących na nim związków przyczynowo-skutkowych oraz zależności między podmiotami działającymi na rynku a ich otoczeniem. Marketingu nie na-leży utożsamiać z reklamą, chociaż jest ona jego częścią składową. Reklama ma na celu zwrócić uwagę klientów na produkt wytwarzany w danej firmie, pokazać w przy-stępnej formie korzyści płynące z nabycia reklamowanego produktu, wskazać ma jego jakość i korzystne różnice w stosunku do analogicznych produktów wytwarzanych w innych firmach, wywołać u potencjalnego nabywcy pragnienie jego posiadania oraz poinformować, gdzie i jak najlepiej nabyć reklamowany produkt.

Marketing jest pojęciem szerszym, gdyż obejmuje nie tylko sam proces sprzedaży. Zaczyna się on już od procesu produkcyjnego, który powinien być poprzedzony możliwie dokładnym rozpoznaniem potrzeb i wymagań klienta. Powodzenie firmy w dużym stopniu zależy od umiejętności jej kierownictwa w znalezieniu nie zaspokojonych potrzeb i szybkim wejściu w lukę produktową rynku. Rozmiary wytwarzanej produkcji i zmniejszenie związanego z tym lyzyka wymagają odpowiedniego udokumentowania rozległości i głębokości popytu. Rozpoczęcie seryjnej produkcji wymaga uprzedniego sprawdzenia rynku, tzn. stopnia zainteresowania i akceptacji nowego produktu przez klientów.

Ważną częścią składową marketingu jest wybór atrakcyjnego opakowania produktu, przyciągającego uwagę klienta i odróżniającego produkt od innych analogicznych dóbr.

Istotnym elementem marketingu jest wybór właściwego poziomu ceny. Przy wej-ściu z nowym produktem na rynek cena nie może być zbyt wysoka, aby nie zniechęcać potencjalnych nabywców. Nie może też być zbyt niska, aby nie budzić podejrzeń, iż oferowany towar po tak niskiej cenie może być nie najlepszej jakości. Cena powinna być ustalana w odpowiedniej relacji do cen towarów konkurujących z oferowanym pro-duktem z uwzględnieniem różnic jakościowych, stopnia nowoczesności wyrobu, jego estetyki, funkcjonalności itp. Równocześnie powinna ona aktywnie rozszerzać popyt, a nie dostosowywać się do istniejącego jego poziomu.

Marketing obejmuje także cały proces dystrybucji, tzn. sposobu dostarczania to-waru na lynek (przez hurtownika lub własną sprzedaż), zorganizowania odpowiedniego serwisu (jeśli konstrukcja produktu wymaga takiego serwisu) oraz promocji.

Strategia marketingu nastawiona jest na ciągły rozwój firmy, jej unowocześnianie i tym samym ciągłe badanie rynku, zmienności zachowań klienta, a także obserwację za-chowań głównych konkurentów oraz stopnia ich przewagi. Żywotność każdego produktu jest ograniczona i zmienna w czasie. Trzeba ustalić, czy obroty danym towarem znaj-dują się w fazie wstępnej, wzrostowej, szczytowej, czy też w fazie regresu, w której kon-kurencja wchodzi z nowymi, bardziej atrakcyjnymi towarami, co zapowiada spadek obrotów i zmniejszenie dochodów. Kierownictwo firmy musi myśleć i działać długofa-lowo i tak zmieniać profil produkcji, udoskonalać jakość wyrobów, aby umożliwiało to zwiększenie udziału firmy w ogólnych obrotach danej branży. Musi być utrzymana płynność procesu produkcji i sprzedaży oraz terminowa realizacja nakreślonego programu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>