Wskaźniki stopnia wspomagania finansowego

Wskaźniki stopnia wspomagania finansowego pokazują relację kapitału obce-go do kapitału własnego oraz zdolność firmy do obsługi stałych obciążeń.

Wspomaganie finansowe występuje wówczas, gdy płacone odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek są mniejsze od osiągniętego zysku z pożyczonych kapitałów. Gdyby ten warunek nie został spełniony, zaciąganie kredytu byłoby dla firmy nieopłacalne. Dlatego niezbędne jest branie pod uwagę relacji zysku i odsetek do płaconych odsetek. Dolna graniczna wartość tego wskaźnika wynosi 1,5, chociaż w warunkach wysokiego ryzyka może być odpowiednio wyższa. Wysoki zysk brutto w stosunku do należnych odsetek daje gwarancje terminowego spłacenia zaciągniętych w banku kredytów i pożyczek.

W hipotetycznym przykładzie stosunek kapitału obcego do własnego nieznacznie się obniżył, wyraźnie natomiast zmniejszyła się zdolność firmy do pokrywania odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach. Nadal jednak mieści się ona w wy-maganych przez banki międzynarodowe granicach, chociaż znajduje się już poniżej wy-magań stawianych przez banki polskie.

Wskaźniki aktywności informują, jak przedsiębiorstwo efektywnie i sprawnie używa swoich zasobów, tzn. środków trwałych i obrotowych. Możemy mierzyć je w na-stępujący sposób: wartość sprzedanych towarów netto (po potrąceniu podatku VAT) wartość środków trwałych

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>