Częstość postrzeganego nielegalnego zatrudniania obcokrajowców

Częstość postrzeganego nielegalnego zatrudniania obcokrajowców jest pozytywnie skorelowana z postrzeganiem zatrudnienia nierejestrowanego jako takiego. Wynika to zapewne z tego, że obcokrajowcy są nadreprezentowani w populacji pracowników nierejestrowanych, a zatem także w branżach, typach firm czy regionach, gdzie zjawisko to jest najbardziej rozpowszechnione.

Jedyną zmienną regionalną, istotną na poziomie istotności 10%, była zmienna oznaczająca region centralny. Estymator współczynnika był pozytywny, sugerując nieco większą skalę (postrzegania) pracy nierejestrowanej w tym regionie geograficznym. Z kolei zmienne branżowe nie okazały się statystycznie istotne w wybranej specyfikacji modelu.

Dla lepszego zanalizowania zjawiska pracy nierejestrowanej skonstruowano jeszcze jeden indeks, który może być traktowany jako lepsze przybliżenie rozpowszechnienia pracy nierejestrowanej na poziomie poszczególnych firm. Pytania dotyczące powszechności różnych aspektów pracy nierejestrowanej były formułowane w odniesieniu do branży, w której działała firma respondentów. Jeżeli odpowiedzi na te pytania były determinowane przez (1) faktyczną sytuację w branży, (2) faktyczną sytuację w firmie respondenta oraz (3) innymi czynnikami, to naturalnym przybliżeniem sytuacji w firmie będzie różnica między odpowiedzią z danej firmy, a średnią odpowiedzią w branży. Taką operację przeprowadzono dla odpowiedzi na 2 kluczowe pytania: o postrzeganą skalę pracy bez jakiejkolwiek rejestracji pracowników oraz o wypłacanie części wynagrodzenia bez rejestracji. Suma tych dwóch nowych zmiennych (1NDEX4) może być traktowana jako lepsze (niż INDEX2) przybliżenie rozmiarów zjawiska pracy nierejestrowanej na poziomie firm.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>