Czynniki sprzyjające pracy nierejestrowanej

W październiku 2007 r. Komisja Europejska wydała komunikat pt. „Zaostrzenie walki z pracą niezgłoszoną”, w którym wymieniła czynniki, mogące mieć wpływ na wzrost zjawiska pracy nierejestrowanej (Komisja Europejska 2007a):

– rosnący popyt na usługi w zakresie gospodarstwa domowego i świadczenia opieki zdrowotnej, będący wynikiem zmian socjodemograficznych prawdopodobnie ma to również związek z redukcją formalnego czasu pracy

– trend w kierunku słabszych i mniej zhierarchizowanych stosunków pracy, z bardziej elastycznym systemem płac albo naliczania czasu

Więcej szczegółowych informacji na temat rozmiaru szarej strefy, jej przyczyn, charakterystyki osób ją świadczących oraz charakterystyki dóbr nabywanych na nierejestrowanym rynku znajdziemy w najnowszym raporcie Komisji Europejskiej z badań Eurobarometru. Zob.: European Commission (2007), Undeclared work in ihe European Union, Special Eurobarometr.

– działalność gospodarcza na własny rachunek (łącznie z pozorną działalnością na własny rachunek) i podwykonawstwo, a w bardziej ogólnym znaczeniu, elastyczne umowy i praca na telefon, jeżeli wykorzystywane są do niezgłaszania części dochodów

– rosnąca łatwość zakładania transgranicznych grup przedsiębiorstw, które wymagają wydajnej współpracy międzynarodowej pomiędzy organami i/lub systemami nadzorującymi i egzekwującymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>