Dyskontowanie cen

Dyskontowanie jakiejkolwiek sumy dochodów lub zysków przewidywanych w przyszłości oznacza ustalenie faktycznej wartości tych zysków w dniu dyskontowania. Pieniądz w przyszłości ma mniejszą wartość niż obecnie, gdyż dokonujący się w każdej gospodarce wzrost cen obniża jego wartość. Dobrze zainwestowany pieniądz powinien jednak przynosić wzrost nominalnego zysku przewyższający przeciętny wzrost cen linkowych.

Wzrost cen rynkowych znajduje odbicie w wysokości stopy procentowej r, gdyż stopa procentowa od długoterminowych depozytów zmienia się wraz ze wzrostem cen. Stopa służąca za podstawę dyskontowania r uwzględnia nie tylko wysokość oprocen-towania długoterminowych depozytów, ale także premię związaną z ryzykiem. Ryzyko to wynika z oceny przewidywanej kondycji rynku, przewidywanej polityki podatkowej itp. Im ryzyko przy zakupie określonych aktywów jest większe, tym wyższa będzie stopa r i tym niższa aktualna wartość zakupionych aktywów.

Stopa dyskontowa, uwzględniająca stopę procentową oraz premię za ryzyko, na-zywana jest stopą zwrotu. Na podstawie przyjętej stopy zwrotu i oszacowanej wielko-ści strumienia przypływu gotówki w czasie (tzw. cashflow) można obliczyć aktualną wartość firmy, która jest przedmiotem kupna-sprzedaży. Przewidywany przepływ go-tówki liczy się na podstawie przewidywanej wartości sprzedaży produkcji po potrąceniu spodziewanych kosztów sprzedaży, podatków oraz przewidywanego przyrostu kapitału trwałego i obrotowego. Przepływ gotówki odpowiada więc stru-mieniowi zysku brutto (tzn. zysku netto + amortyzacja) w przewidywanym okresie.

Wszystkie składniki przewidywanego przepływu gotówki nie są łatwe do oszaco-wania. Szacunek taki sporządzają doświadczeni specjaliści, biorąc za to wysokie wy-nagrodzenie (rzędu od 0,5 do 2% wartości firmy). Mimo to jednak opłaca się ponieść takie koszty, aby uzyskać możliwie najbardziej wiarygodną aktualną wartość firmy.

Bez rezydualnej wartości firmy aktualna wartość zdyskontowanej sumy przewidy-wanego strumienia przepływu pieniądza wynosiłaby tylko 12 780.

Krytycy tej metody zarzucają, że jest ona oparta na dyskusyjnych przesłankach i nabywcy trudno jest zaakceptować wycenę sporządzoną na niepewnych założeniach dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa z wieloletnim wyprzedzeniem. Dlatego bardzo dużą popularnością cieszy się także metoda oceniania wartości firmy na podstawie rynku kapitałowego, tzn. wartości akcji danej spółki (czyli ceny giełdowej i liczby akcji) oraz stopnia jej zadłużenia krótko- i długoterminowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>