Efekt dochodowy i substytucyjny

Przy efekcie dochodowym konsument może nabyć więcej obu dóbr, zaś przy efekcie substytucyjnym zwiększone zakupy jednego dobra wymagają odpowiedniego zmniejszenia zakupów innego dobra. W ten sposób teoria równowagi konsumenta do-datkowo objaśnia prawo popytu będące jednyrrTz istotnych elementów mechanizmu tynkowego. Dokładniejsze zbadanie drugiej strony tego mechanizmu związanego z pra-wem podaży wymaga zapoznania się z teorią funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Teoria funkcjonowania przedsiębiorstwa jest najważniejszą częścią składową mikroeko-nomii. Obejmuje ona szczegółową analizę czynników i kosztów produkcji w krótkim i w długim okresie oraz kryteria maksymalizacji zysku w warunkach doskonałej, niedo-skonałej i monopolistycznej konkurencji. Maksymalizację zysku osiąga się zarówno na drodze najtrafniejszej kombinacji czynników wytwórczych, w wyniku której minima-lizuje się koszty na jednostkę produkcji, jak też w wyniku najwłaściwszego dostosowa-nia podaży do efektywnego popytu na rynku. Na tej podstawie poszukuje się rozwiązań optymalnych, tzn. najlepszych ze wszystkich istniejących możliwości.

Zacznijmy od pojęć podstawowych z zakresu kosztów i zysku, na których opiera się większość empirycznych i teoretycznych analiz w ekonomii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>