Giełda

Giełda jest instytucją tworzącą specjalny rynek, na któiym spotykają się sprzedający i kupujący papieiy wartościowe, gdzie obowiązują pewne reguły gry rynku kapitałowego . Obroty giełdowe mogą odbywać się jedynie na podstawie dopuszczenia określonych papierów wartościowych, głównie akcji i obligacji przedsiębiorstw i instytucji będących członkami giełdy.

Obligacja jest papierem wartościowym o stałym oprocentowaniu, stanowiącym formę kredytu udzielonego przez nabywcę jej emitentowi. Eminentem obligacji może być skarb państwa, władze lokalne i większe przedsiębiorstwa państwowe lub prywatne. Emitent zobowiązany jest do spłaty w określonym terminie wyszczególnionej kwoty i bieżącego regulowania odsetek. Obligacje mogą być o dłuższym lub o krótkim terminie płatności (zazwyczaj trzymiesięcznym). Są one przedmiotem obrotów na giełdzie papierów wartościowych. Mogą być także sprzedawane poza giełdą za pośrednictwem banitów i innych instytucji finansowych. Z reguły są to aktywa pierwszego stopnia płynności, gdyż łatwo je spieniężyć, i dlatego są chętnie nabywane nie tylko przez obywateli, ale również przez banki, instytucje ubezpieczeniowe itp. Cena rynkowa obligacji zależy od stopy procentowej depozytów długoterminowych i terminu jej wykupu. Rosnącej stopie procentowej towarzyszy spadek kursu (ceny) obligacji, i od-wrotnie. Gdy zbliża się termin wykupu obligacji według jej wartości nominalnej po-większonej o przewidywany stały dochód z obligacji, wówczas cena obligacji nie reaguje wcale lub reaguje w nieznacznym stopniu na wahania długookresowej stopy pro-centowej. Najważniejszą pozycją obrotów giełdowych jest z reguły kupno i sprzedaż akcji.

W Polsce przedmiotem transakcji giełdowych są akcje zdematerializowane, tzn. nie występujące w postaci akcji, lecz jedynie zapisów na kontach. Obroty na giełdzie zostają poprzedzone tworzeniem rynku pierwotnego. Spółka akcyjna początkowo sprzedaje emitowane akcje za pośrednictwem banków jako prawo do udziału w kapitale oraz udziału w podziale zysku w formie dywidendy. Nabyte przez różne instytucje i osoby fizyczne akcje wchodzą następnie do obrotu na rynku wtórnym, czyli na giełdzie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>