Gospodarstwa domowe – ciąg dalszy

W przypadku większej nadwyżki dochodów nad bieżącymi wydatkami część lub całość tej nadwyżki może być inwestowana w kupno ziemi, która może być dodatkowo uprawiana bądź wykorzystywana rekreacyjnie, bądź też dzierżawiona w zamian za rentę, która staje się dodatkowym dochodem rodziny.

A zatem, oprócz dochodów z pracy, gospodarstwo domowe może powiększać swoje dochody w formie procentów od oszczędności i różnych papierów wartościowych, dywident od akcji oraz rent z tytułu dzierżawienia posiadanej ziemi lub posiadanych zasobów mieszkaniowych.

Pojawia się w ten sposób w każdym gospodarstwie domowym ważny dla jego eg-zystencji i jego rozwoju problem wyboru poziomu i kierunku kształcenia, wyboru miej-sca zamieszkania i miejsca pracy oraz sposobu wydatkowania zarobionych pieniędzy. Teoria ekonomii przyjmuje z reguły upraszczające założenie, że każde gospodarstwo domowe dąży do takiego wydatkowania swoich dochodów, które zapewnia rodzinie maksymalne zadowolenie lub maksymalną użyteczność płynącą z nabytych dóbr. Wy-nika to stąd, że dochody rodziny są ograniczone w stosunku do jej potrzeb. Pojawia się wówczas problem racjonalnego wyboru, który maksymalizowałby sumę użyteczności. Przy bardzo dużych dochodach rodziny nieracjonalny zakup pewnych towarów nie odbi-ja się ujemnie na wielkości zakupu innych towarów. Wówczas skłonność do nieracjo-nalnych zakupów, zaspokajających różne „zachcianki”, może być dość wysoka. Przy skromniejszych dochodach i licznej rodzinie presja na dokonywanie racjonalnych za-kupów, zaspokajających najpilniejsze potrzeby, jest bardzo duża.

Gospodarstwa domowe kierują się w swych decyzjach wysokością płac, cen, pro-centu, dywidendy, renty, podatku itp. oraz tradycją, nawykami i upodobaniami, które nazywamy indywidualnymi preferencjami konsumenta. Wybory dokonywane są co-dziennie zarówno pod wpływem czynników obiektywnych, danych z zewnątrz, na które rodzina nie ma żadnego wpływu, jak i czynników subiektywnych, zależnych od woli członków rodziny. Wszystko to razem wzięte kształtuje w skali całego kraju lub okre-ślonego lokalnego rynku rozmiar i strukturę podaży pracy z jednej strony oraz popytu na różnorodne dobra i usługi z drugiej, które adresowane są za pośrednictwem rynku do przedsiębiorstw.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>