Inne formy kontroli bezrobotnych

Urzędy pracy mają prawo kontroli bezrobotnych, a także ich aktywności w szarej strefie. Bezrobotni mają obowiązek zgłoszenia się w urzędzie pracy w oznaczonych dniach i rozważenia przedstawionych im ofert pracy. Zapytano respondentów, czy zwiększenie częstotliwości zgłaszania miałoby wpływ na zmniejszenie zatrudnienia nierejestrowanego.

Opinie w tej kwestii są podzielone: 47% respondentów uznaje, że częstsze zapraszanie bezrobotnych do urzędu pracy nie miałoby żadnego wpływu na ich aktywność w szarej strefie. Natomiast 1/4 badanych ma inną opinię w tej kwestii uważa, że częstsze rozmowy z bezrobotnymi i ich aktywizacja zmniejszyłyby zatrudnienie nierejestrowane. Podobny procent respondentów uznaje, że częstsze kontrole spowodowałyby rezygnację ze statusu bezrobotnego i kontynuowanie pracy nierejestrowanej.

Jeżeli prawie 50% respondentów uznaje, że częstsze rozmowy miałyby wpływ na ograniczenie pracy bezrobotnych w szarej strefie, to wyłania się pytanie -jak często bezrobotni powinni odwiedzać (obowiązkowo) urząd pracy?

Najwięcej, ponad 1/3, respondentów uznało, że bezrobotny powinien odwiedzać urząd pracy raz w miesiącu, ale co szósty badany uważa, że należy zwiększyć częstotliwość – bezrobotny powinien zgłaszać się w urzędzie pracy co tydzień. Inne opinie są bardzo rozstrzelone. Jeden z wariantów zakłada, że urząd pracy powinien zapraszać bezrobotnego wówczas, gdy ma dla niego ofertę odpowiedniej pracy. W wielu urzędach pracy przypada kilkunastu lub kilkudziesięciu bezrobotnych na jedną ofertę pracy. A więc możliwości zaoferowania odpowiedniej pracy są ciągle ograniczone w rejonach wysokiego bezrobocia.

W krajach Unii Europejskiej częstotliwość obowiązkowych wizyt bezrobotnych w urzędzie pracy mieści się w granicach: od raz na dwa tygodnie do raz na trzy miesiące (OECD, Employment Outlook 2007).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>