Kary dla pracodawców zatrudniających nielegalnych imigrantów

– nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady

Idąc w kierunku sankcji, Komisja Europejska przyjęła w maju 2007 r. projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady przewidującej kary dla pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE. Skala tego zjawiska jest trudna do oszacowania. Eksperci Komisji Wspólnot Europejskich oceniają liczbę obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających w Unii Europejskiej na 4,5-8 min osób. Nielegalne zatrudnienie koncentruje się głównie w budownictwie, rolnictwie, usługach porządkowych oraz w hotelarstwie i gastronomii. W uzasadnieniu do Dyrektywy powołano się na definicję nierejestrowanego zatrudnienia zawartą w Komunikacie Komisji z 1998 r. Tym samym problem zatrudnienia obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających w Unii Europejskiej wpisano w szerszy kontekst problemów związanych z nieewidencjonowanym zatrudnieniem. Przeprowadzono także konsultacje z zainteresowanymi stronami, dokonując jednocześnie oceny wpływu regulacji zawartych w Dyrektywie, wynikiem czego było wybranie dwóch spośród sześciu zaproponowanych wariantów

– harmonizacja kar dla pracodawców i środków zapobiegawczych,

– określenie i wymiana między państwami członkowskimi sprawdzonych rozwiązań w zakresie wdrażania systemu kar dla pracodawców. Dyrektywa ta opiera się na środkach już podejmowanych w państwach członkowskich i ma służyć zagwarantowaniu, by wszystkie państwa członkowskie wprowadziły zbliżone uregulowania dotyczące kar dla pracodawców81 nielegalnie zatrudniających obywateli państw trzecich oraz by skutecznie kary te egzekwowały.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>