Kluczowa rola PIP – dalszy opis

Celem wywiadów było uzupełnienia badań ilościowych i jakościowych prowadzonych w ramach projektu o informacje i opinie na temat zjawiska pracy „na czarno” oraz roli i zadań instytucji kontrolnych w oczach pracowników (kierownictwa) samych tych instytucji. Badanie przeprowadzone było w drodze wywiadu według przygotowanego scenariusza w wybranych instytucjach kontrolnych posiadających kompetencje w zakresie badania legalności zatrudnienia. Zastosowana była technika indywidualnego wywiadu pogłębionego (Jn-depth Interview, IDI).

Wobec nowego kształtu instytucjonalnego kontroli legalności zatrudnienia badanie w znaczącej części dotyczyło opinii zaangażowanych pracowników. Obszar pytań pomocniczych obejmował:

– informacje i opinie o samym zjawisku pracy „na czarno” (zakres, występowanie, zagrożenia itp.),

– informacje i opinie o samej instytucji i jej pracy (uregulowania prawne, praktyka, doświadczenia itp.),

– informacje i opinie o współpracy z innymi instytucjami (zakres, możliwości i bariery, kto inicjuje itp.)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>