Koszt zdobycia kwalifikacji

Ogólnie można powie-dzieć, że płace rosną szybciej w gałęziach i przedsiębiorstwach rozwojowych, w których istnieje korzystny lynek zbytu, niż w gałęziach lub przedsiębiorstwach o ograniczonych możliwościach zbytu wytworzonej produkcji.

W długim okresie konkurencyjny rynek pracy działa w kierunku wyrównywania zbyt istotnych różnic w płacach, gdyż w dziedzinach, z których ludzie zwalniają się z pracy, zaczyna powoli rosnąć popyt na pracę, co wpływa na wzrost płac. W dziedzinach zaś o bardzo wysokich płacach podaż odpowiedniej pracy staje się po pewnym czasie tak wysoka, iż skłania to przedsiębiorców do zahamowania dalszego wzrostu płac. Oczywiście, koszt zdobycia kwalifikacji potrzebnych ddo wykonywania pracy w dziedzinach czy zawodach wysoko płatnych może stanowić istotną barierę do szybkiego przepływu pracowników między gałęziami.

Zróżnicowanie płac może także być wynikiem społecznej dyskryminacji płac ze względu na płeć, rasę, religię, czy też przynależność do grupy etnicznej lub partii poli-tycznej. Z tego punktu widzenia rynek pracy ma często charakter segmentowy i pracow-nicy z jednego rynku mogą mieć utrudnione przejście do innego, bardziej atrakcyjnego rynku pracy zarówno ze względu na wysokość zarobków, jak i korzyści niepieniężne. Można więc ogólnie powiedzieć, że im większe są ograniczenia przepływu pracowników, tym trwalsze będą różnice w strukturze płac.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>