Mikroanaliza rynku

Rynek jest formą poziomych więzi między różnymi podmiotami gospodarczymi i kon-sumenckimi, próbującymi sprzedać i kupić towar. Między przedsiębiorcami toczy się nieustannie konkurencja. Za jej pośrednictwem uczestnicy rynku, dążąc do realizacji swych interesów, próbują przedstawić korzystniejsze od innych oferty pod względem ceny, jakości wyboru, jego wyglądu, opakowania, uprzejmości obsługi klienta itp. w celu wywarcia wpływu na korzystne zawarcie transakcji kupna-sprzedaży.

Z punktu widzenia makroekonomii rynek jest tą sferą ludzkiej działalności gospo-darczej, w której łączna podaż styka sie z łącznym (albo globalnym) popytem. Stąd wynikają określone skutki dla przeciętnego poziomu cen, rozmiarów i struktury zapo-trzebowania oraz produkcji.

Możemy także mówić o rynku ograniczonym do jakiejś grupy towarów. Na przy-kład rynek żywnościowy jest szczególnego rodzaju sumą czy też agregatem podaży ar-tykułów żywnościowych i popytu indywidualnego: jaroszy i mięsożerców, ubogich, średnio zamożnych i bogatych, wysokich i niskich, grubasów i chudych, mężczyzn i kobiet itp.

W życiu codziennym rynek jest postrzegany jako nieskończenie duża liczba rynków indywidualnych na poszczególne rodzaje dóbr, które są przedmiotem zainteresowania nabywców. Każde z tych dóbr ma różną klientelę, do której różnymi sposobami stara sie dotrzeć producent i sprzedawca.

Cechą charakterystyczną rynku, niezależnie od tego jakiej grapy towarów dotyczy, jest to, że doprowadza on do kontaktu kupujących i sprzedających, w wyniku czego kształtuje się określona cena. Cena ta wywiera wpływ zarówno na decyzje konsumen-tów, jak i producentów. Zadaniem teorii ekonomii jest zbadanie prawidłowości w za-chowaniu się konsumentów i reakcji producentów wobec zmiennych informacji napły-wających z rynku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>