Opinie na temat związku między bezrobociem a zatrudnieniem w szarej strefie

Dotychczasowe badania ewolucji zatrudnienia nierejestrowanego sugerują, że w miarę wzrostu (spadku) bezrobocia rośnie (spada) zatrudnienie w szarej strefie. Czy nasi respondenci, długoletni obserwatorzy rynku pracy, potwierdzają istnienie tej zależności? Na to pytanie odpowiedziało 337 respondentów.

Prawie 50% respondentów potwierdza sformułowaną wyżej tezę: liczba (odsetek) bezrobotnych pracujących w szarej strefie zwiększa się, gdy rośnie bezrobocie. Dalsze 26% stwierdza, że liczba nierejestrowanych zatrudnionych rośnie, gdy rośnie bezrobocie i zmniejsza się, gdy bezrobocie spada. Natomiast 14% respondentów uznaje, że spadkowi bezrobocia towarzyszy spadek zatrudnienia nierejestrowanego.

Sondaż w pełni potwierdza tezę o współzależności wzrostu liczby pracujących w sposób nierejestrowany w warunkach zwiększania się bezrobocia. Dzieje się tak głównie dlatego, że przy rosnącym bezrobociu zmniejszają się możliwości pracy w sferze rejestrowanego zatrudnienia i ludzie poszukują pracy, jakiejkolwiek pracy, także w szarej strefie. Jeżeli tak, to zmniejszenie bezrobocia może być skutecznym środkiem ograniczenia zatrudnienia w szarej strefie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>