Pojęcie oraz składniki kosztów produkcji i zysku

Koszty własne obejmują różnego rodzaju wydatki związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i wytwarzaniem określonej wielkości produkcji. Można je podzielić na trzy grupywydatkimaterialne, wydatki osobowe oraz wydatki finansowe.

Wydatki materialne dotyczą zużywanyęhTprodukcjrmateriałów, surowców, półprpcluktów’rkomponentów, paliwa, energii itp. Szczególnego rodzaju wydatkiem jest fundusz amortyzacyjny liczony od początkowej wartości środka trwałego z uwzględnieniem przewidywanego~ókreśiTjęgo eksploatacji. Jest to wydatek poniesiony w przeszłości przy zakupie środków trwałych i rozliczany w czasie według następującej formuły:

W okresach znacznego wzrostu cen dóbr kapitałowych wartość majątku trwałego przedsiębiorstwa może być rewaloryzowana, tzn. przeliczana według aktualnych cen rynkowych .Powoduje to, że gromadzony w przedsiębiorstwie fundusz amortyzacyjny nie tracj.na wartości i może być wykorzystany do zakupu nowych maszyn i urządzeń. Inwestycje finansowane z funduszu amortyzacji nazywają się restytucyjnymi lub od- tworzeniowymi. Przywracają one pierwotną zdolność produkcyjną przedsiębiorstwa po wycofaniu z produkcji zużytych fizycznie lub nieopłacalnych ekonomicznie maszyn i urządzeń produkcyjnych, a nawet mogą prowadzić do rozbudowy dotychczasowych zdolności produkcyjnych.

Państwo może zezwolić na przyspieszoną amortyzację, polegającą na skróceniu przewidywanego czasu eksploataćjiobiektów majątku trwałego, np. z 8 do 5 lub 3 lat, a nawet krócej. Wówczas przedsiębiorca w krótszym okresie dokona amortyzacji zainstalowanych maszyn i urządzeń, wcześniej wycofa je z produkcji i wprowadzi tech-nologię bardziej nowoczesną. Podnosi to oczywiście koszty materialne produkcji i może wpłynąć bądź na cenę wytwarzanego wyrobu, bądź na wysokość osiąganego zysku. Sprzyja to jednak postępowi technicznemu i tworzy dodatkowy_popyt na różnego ro-dzaju dobra kapitałowe. Tym właśnie kieruje się państwo wprowadzając przepisy ze-zwalające na przyspieszoną amortyzację środków trwałych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>