Rola kontroli legalności zatrudnienia

W Polsce kontrole legalności zatrudnienia prowadzone są przez pięć instytucji: Państwową Inspekcję Pracy, Oddziały Kontroli Legalności Zatrudnienia przy Urzędzie Wojewódzkim, urzędy skarbowe, ZUS i Straż Graniczną. Pierwsze pytanie dotyczyło ogólnego wpływu kontroli legalności zatrudnienia na zmniejszenie liczby pracujących w szarej strefie.

Większość respondentów (66,3%) wierzy, że kontrole mają wpływ na zmniejszenie zatrudnienia w szarej strefie. Blisko 1/3 respondentów (32,5%) było innego zdania. Uznało, że kontrole nie mają wpływu na zmniejszenie pracy nierejestrowanej.

Interesująca jest także ocena skuteczności kontroli czterech spośród pięciu wymienionych wyżej instytucji.

W opinii respondentów największy wpływ na ograniczenie szarej strefy miały Oddziały Kontroli Legalności Zatrudnienia (blisko 30% odpowiedzi), następnie PIP (27,6% odpowiedzi), urzędy skarbowe (26,5 odpowiedzi) i ZUS (12,1% odpowiedzi).

Zapytano także ankietowanych, czy gdyby kary płacone przez przedsiębiorców były wyższe, kontrola byłaby skuteczniejsza.

Znakomita większość respondentów (75,4%) wyraziła opinię, że zwiększenie kar za zatrudnienie ni erej estrów ane zwiększyłoby wpływ kontroli na zmniejszenie zatrudnienia nierejestrowanego. Powstaje jednak pytanie, jak wysokie powinny być kary, aby zwiększały skuteczność kontroli?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>