Środki prewencyjne

Koncentrując się na środkach prewencyjnych należy organizować kampanie zwiększające świadomość społeczną negatywnego wpływu pracy nierejestrowanej na bezpieczeństwo socjalne – w rozumieniu solidarności i sprawiedliwości. Należy podnieść poziom świadomości negatywnych skutków pracy nielegalnej. Przeprowadzono kilka kampanii, które odniosły sukces (np. duńska kampania fair play). W nowych państwach członkowskich miały one często szeroki zakres i koncentrowały się na zagadnieniach takich, jak „płace kopertowe” (np. „Umowa o pracę – to działa” na Łotwie).

Jako bardzo istotne Komisja zaleca utworzenie ram prawnych i administracyjnych zgodnych z Europejską Strategią Zatrudnienia, które będą opierać się na środkach prewencyjnych i zachęcających pracodawców i pracowników do działania w ramach gospodarki oficjalnej i legalnego zatrudnienia. Środki te, w ramach których należy uwzględnić stabilność finansów publicznych i systemów opieki socjalnej, mogą być następujące:

– liberalizacja rynku towarów i usług oraz uproszczenie procedur zakładania małych przedsiębiorstw

– stworzenie ram prawnych i administracyjnych sprzyjających zgłaszaniu działalności gospodarczej i zatrudnienia, poprzez uproszczenie procedur i obniżenie kosztów oraz zniesienie barier w tworzeniu i rozwijaniu przedsiębiorstw, w szczególności filii i małych firm (zmniejszyć opodatkowanie pracy, zarówno jeśli chodzi o koszty pracodawcy – składki na ubezpieczenie społeczne, jak i podatki od dochodu indywidualnego)

– zwiększenie zachęt i znoszenie przeszkód w zgłaszaniu pracy zarówno po stronie popytowej, jak i podażowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>