Wydatki osobowe

Wydatki osobowe obejmują wszelkiego rodzaju wynagrodzenia za pracę zatrud-nionych w przedsiębiorstwie na szczeblach wykonawczych i kierowniczych, pracowników fizycznych i umysłowych. Wynagrodzenia te są wypłacane co tydzień lub có mie- siąc w zależności od kategorii zatrudnionych pracowników. Udział wydatków osobowych w ogólnych kosztach produkcji jest bardzo zróżnicowany i zależny od dziedziny gospodarki narodowej oraz charakteru wytwarzanej produkcji lub usług. W przedsię-biorstwach przemysłu przetwórczego jest on na ogół znacznie niższy niż w różnego ro-dzaju usługach, a nawet w przemyśle wydobywczym, gdyż w przemysłach przetwór-czych dominującą pozycję zajmują wydatki materiałowe.

Wydatki finansowe obejmują składki na ubezpieczenia rzeczowe i społeczne, wy-płacane procenty od zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji, opłaty za korzy-stanie z urządzeń komunalnych, czynsze od dzierżawionego majątku, a także nieścią-galne długi od odbiorców produkcji.

Przedsiębiorstwo sprzedając swoją produkcję lub usługi na rynku otrzymuje okre-ślone wpływy, zwane także utargami. Nadwyżka rocznych wpływów (utargów) nad kosztami własnymi produkcji nazywa się zyskiem bilansowym (lubjcsięgowym) przedsiębiorstwa. Jest to zysk brutto, tzn. przed opodatkowaniem. Zyski każdego przedsiębiorstwa są obciążone podatkiem dochodowy m71®rywlt>żnyeh krajach kształ-tuje się na ogół w granicach 15—40% zysku bruttórW szczególnych przypadkach może on ulec pewnemu podwyższeniu lub zmniejszeniu w stosunku do podanych wielkości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>