Zależność między ceną a podażą

Podażą nazywamy zaoferowanie dobra przez producenta lub sprzedawcę na rynku . Istnieje funkcjonalny związek między poziomem ceny a wielkością podaży określonego dobra. W przeciwieństwie do prawa popytu, prawo podaży zwraca uwagę na dodatnią zależność między zmianą ceny a zmianą wielkości podaży. Inaczej bowiem na zmianę ceny reaguje konsument, a inaczej producent.

Konsument jest zainteresowany tym, aby cena nabywanych przez niego towarów była jak najniższa i gdy cena spada, stara się kupić więcej, gdy zaś cena rośnie, ograni-cza w jakimś stopniu swoje zakupy.

Producent jest zainteresowany tym, aby cena jego wyrobów była jak najwyższa. Gdy cena spada przy innych warunkach nie zmienionych, produkcja staje się mniej opłacalna i wówczas producent stara się ograniczyć rozmiary produkcji i podaży na ry-nek. Gdy cena rośnie, wówczas produkcja staje się bardziej opłacalna i to zachęca wy-twórcę do zwiększenia produkcji i podaży na rynek.

Pionowa krzywa podaży ma elastyczność zerową. Wzrost lub spadek ceny nie po-woduje zmian w wielkości produkcji. Mówimy wówczas, że podaż jest sztywna.

Pozioma krzywa podaży ma elastyczność równą nieskończoności. Każdy wzrost ceny powyżej poziomu Cj powoduje nieskończony wzrost rozmiarów podaży.

Oba przypadki skrajne wyznaczają granicę realnej krzywej podaży, której nachyle-nie może zbliżać się do linii pionowej lub też zbliżać się w kierunku linii poziomej.

Gdy nachylenie krzywej podaży kształtuje się pod kątem 45°, wówczas współczyn-nik elastyczności podaży równy jest jedności, czyli es=l. Oznacza to, że procent zmiany podaży jest taki sam, jak procent zmiany ceny. Gdy nachylenie krzywej podaży znaj-duje się między es = 0 a es = 1, wówczas mamy do czynienia z podażą mało elastyczną. W przypadku gdy krzywa podaży jest nachylona bardziej poziomo i znajduje się między elastycznością es = 1 a es = °°, wówczas mamy do czynienia z podażą elastyczną o współczynniku es > 1.

Elastyczność podaży ma decydujące znaczenie przy objaśnianiu, w jakim stopniu zmienia się cena oraz rozmiary podaży pod wpływem zmian wielkości popytu. Nie wchodząc w różne możliwe przypadki, można ogólnie stwierdzić, że im bardziej ela-styczna jest podaż, tym mniejszy jest wzrost ceny w przypadku wzrostu popytu, i im mniej elastyczna jest podaż, tym w większym stopniu wzrost popytu powoduje wzrost ceny, a nie wzrost produkcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>