Zostrzenie kontroli legalności i wymiaru kar

Zwolennikami restrykcyjnych rozwiązań, polegających na zaostrzeniu kontroli legalności i wymiaru kar, są przede wszystkim przedstawiciele branż, w których obserwujemy dużą sezonowość: hotele i restauracje, działalność rolnicza. Z uwagi na koszty związane z wprowadzeniem takich instrumentów i ograniczoną możliwość kontrolowania małych firm i mikroprzedsiębiorstw, w których praca nierejestrowana występuje najczęściej, a stanowią one ponad 99% wszystkich firm działających obecnie w Polsce, przydatność tego rozwiązania wydaje się być ograniczona. Choć, tak jak wspomniano powyżej, użyteczna mogłaby być ukierunkowana skuteczna kontrola, przeprowadzana w celu wykrycia pracy niereje- strowanej lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami tam, gdzie praktyki takie występują najczęściej.

W przypadku kontynuacji dobrej koniunktury gospodarczej i dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy również szara strefa w zatrudnieniu będzie ulegała dalszemu „ucywilizowaniu”, przybierając mniej drastyczne formy. Nie oznacza to jednak, że jej skala musi się zmniejszyć. Ostra rywalizacja między firmami na rynku dóbr i usług finalnych oraz wzrost konkurencji o pracowników spowoduje dalszą presję na wzrost płac. W takiej sytuacji częściowo nieoficjalne zatrudnienie może pełnić rolę skutecznego mechanizmu lojalnościowego i efektywnościowego. Ograniczenie szarej strefy może być tylko rezultatem przemyślanego policy mix, który obok zaostrzonego wymiaru represyjnego71 zawierał będzie równoległe obniżenie kosztów pracy oraz długofalowe działania polegające na odbudowie zaufania do instytucji państwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>