Akcje uprzywilejowane

Akcje uprzywilejowane są pakietem praw własności do kapitału korporacji, które uprawniają posiadacza do stałego udziału w zyskach (po opodatkowaniu) w postaci stałej dywidendy wypłacanej niezależnie od sytuacji finansowej firmy. Akcja uprzywilejowana może także zapewniać większą liczbę głosów niż tej samej wartości akcja zwykła i tym samym zapewniać jej posiadaczowi większy wpływ na decyzje podejmowane na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Akcje uprzywilejowane należą zazwyczaj do założycieli spółki akcyjnej.

Akcje zwykłe uprawniają posiadacza do udziału w zyskach, jakie pozostają po ure-gulowaniu wszystkich innych zobowiązań spółki, tzn. po opłaceniu podatków, procen-tów od emitowanych obligacji, dywidend od akcji uprzywilejowanych oraz potrąceniu zysków nie rozdzielonych, przeznaczonych na dalszy rozwój spółki.

Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, co oznacza, że akcjonariusze odpowiadają za zobowiązania firmy do wysokości swoich akcji, a nie całym swoim majątkiem, jak w przypadku firmy o własności jednoosobowej.

W spółkach akcyjnych następuje oddzielenie zarządzania od własności. Współwła-ściciele spółki (akcjonariusze) z reguły nie zarządzają przedsiębiorstwem, lecz zatrudnia-ją na kierowniczych stanowiskach specjalistów zwanych menedżerami. Akcjonariusze na walnym zgromadzeniu wybierają spośród siebie radę nadzorczą, która z kolei powołuje i kontroluje działalność zarządu odpowiedzialnego za operatywne kierowanie spółką.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>