Akcje

Akcje dostają się na giełdę tylko za pośrednictwem biur maklerskich. Makler gieł-dowy jest pośrednikiem, który prowadzi kupno i sprzedaż akcji na cudzy rachunek i z te-go tytułu pobiera określoną prowizję. Jest on powoływany przez radę giełdy na zlecenie członków giełdy. Często wymagane jest zatwierdzenie tej decyzji przez władze państwo-we oraz sądowe zaprzysiężenie maklera.

Maklerzy notują dokładnie wszystkie propozycje cen sprzedaży i kupna akcji oraz zgłaszają je na kartkach różowych z ofertą kupna i kartkach niebieskich z ofertą sprze-daży. Na giełdzie, przez wprowadzenie do komputera, porządkowane są zgłaszane pro-pozycje dla każdej firmy, dotyczące ceny i ilości akcji, które jedni chcą kupić, a inni sprzedać. Makler giełdowy stara się wybrać taką cenę równowagi dla sprzedających i ku-pujących, przy której można spodziewać się największego obrotu.

W celu niedopuszczenia do zbyt gwałtownych wahań kursów akcji ustala się stabi-lizatory w formie górnej i dolnej amplitudy wahań kursu. W Polsce makler może zgłaszać propozycję wzrostu lub spadku danej akcji w granicach nie przekraczających 10% w stosunku do ceny akcji w poprzednim notowaniu. W przypadku nadmiernego popytu lub nadmiernej podaży, grożących większymi zmianami kursu niż 10%, odpowiednia ilość propozycji kupna lub sprzedaży przesuwana jest na następną sesję.

Kursy akcji z każdej sesji ogłaszane są w oficjalnym wykazie zwanym cedułą oraz codziennie publikowane w różnych dziennikach . W ten sposób uczestnicy gry speku-lacyjnej na giełdzie są na bieżąco informowani o kursie akcji różnych przedsiębiorstw, co ewentualnie skłania ich do kupna dodatkowych akcji lub sprzedaży posiadanych.

Czynniki subiektywne i spekulacyjne mogą odgrywać dość istotną rolę na giełdzie papierów wartościowych. Na dłuższą metę kurs akcji kształtuje się pod silnym wpływem oczekiwanej dywidendy oraz aktualnej stopy procentowej (a także jej przewidywanego kierunku zmian) od depozytów terminowych w banku. Stopień zaufania do posiadanych akcji lub świadomie spekulacyjna gra na zniżkę może spowodować znaczne zmiany ich kursu, które nie mają wiele wspólnego z faktyczną sytuacją w danej spółce, a nawet w całej gospodarce narodowej. Skłonność poszczególnych osób do ryzyka i umiejętność wykorzystania poufnych informacji mogą spowodować różnokie- runkowe reakcje spekulacyjne w celu wygrania na różnicy kursów zakupionych i sprzedanych akcji.

W literaturze fachowej istnieje wiele różnych teorii gier na giełdzie papierów war-tościowych i mnóstwo recept dla tego typu inwestycyjnej działalności. Jednak żadna z tych teorii i recept nie jest w stanie dać precyzyjnej odpowiedzi, jaki będzie kurs akcji za miesiąc, za pół roku lub za rok, chociaż takie prognozy często są opracowywane. Wynika to z dużych trudności przewidywania realnych i spekulacyjnych procesów w go-spodarce lynkowej, wpływających na tendencje do wzrostu lub spadku zysków. Z tych samych faktów mogą być bowiem wyciągane różne wnioski.

Ten spekulacyjny charakter gry na giełdzie przydaje jej szczególnej atrakcyjności. Można tu bowiem wiele zarobić, ale i dużo stracić. Dlatego mówimy, że giełda papierów wartościowych jest najbardziej czułym barometrem reagującym błyskawicznie nie tylko na rzeczywiste, ale i domniemane oraz czysto spekulacyjne zmiany w różnych sferach działalności gospodarczej, a nawet politycznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>