Decyzja inwestycyjna

Decyzja inwestycyjna zostanie podjęta, gdy przewidywana krańcowa efektywność kapitału będzie wyższa od tynkowej stopy procentowej. Jeśli stopa procentowa rośnie w stosunku do przewidywanego poziomu krańcowej efektywności kapitału, wówczas wielkość nakładów inwestycyjnych się zmniejsza. Gdy stopa procentowa od udzielanych kredytów spada w stosunku do przewidywanej krańcowej efektywności kapitału, wówczas opłacalność inwestycji wzrasta i przedsiębiorcy zwiększają sumę nakładów inwestycyjnych.

Nowoczesna teoria makroekonomiczna nie posługuje się już pojęciem krańcowej efektywności kapitału i praktycznie traktuje rosnący globalny popyt na inwestycje ja-ko malejącą funkcję stopy procentowej od kredytów inwestycyjnych.

Zależność między przewidywaną rentownością projektów inwestycyjnych Pr, wysokością stopy procentowej r a wielkością projektowanych inwestycji I można zilustrować następującym wykresem.

Przy stopie procentowej /•[ wszystkie projekty inwestycyjne aż do /6 są opłacalne, gdyż rentowność jest wyższa od stopy procentowej rj. Dopiero zamierzenia inwestycyjne /7 i /g oraz dalsze, o malejącej rentowności w stosunku do danej stopy procentowej, nie spełniają kryterium opłacalności.

Gdy stopa procentowa rośnie do r2, odcina projekty inwestycyjne o niższej ren-towności, gdy zaś stopa procentowa spada do r3, wówczas więcej projektów inwesty-cyjnych, które przedtem były nierentowne, spełnia wymagane kryterium efektywności i suma nakładów inwestycyjnych rośnie.

Wysokość stopy procentowej uzależniona jest od wielkości nominalnej podaży pieniądza. Zwiększenie podaży pieniądza przez bank centralny powoduje obniżenie stopy procentowej i tym samym zwiększenie wśród przedsiębiorców skłonności do inwestowania.

Decyzje inwestycyjne są również współcześnie analizowane na podstawie formuły przedstawionej w rozdziale 6 (podrozdział 6.6). Szacując wielkość strumienia przyszłych zysków oraz wysokość stopy procentowej, przedsiębiorca może obliczyć zaktualizowaną wartość zysków, jakie zapewnia dany projekt. Decyzja inwestycyjna podejmowana jest wówczas, gdy zaktualizowana wartość zysków (zdyskontowana na moment podejmowaniaa decyzji) jest większa od kosztów zakupu dóbr kapitałowych. Gdy stopa procentowa rośnie, wówczas zdyskontowana suma zysków spada, co oznacza, że pewna liczba projektów inwestycyjnych przestaje być opłacalna, a więc nie kwalifikuje się do realizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>