DNCW i RDL – opis

DNCW – jest mniejszy od PNN o wielkość podatków pośrednich Tp. Suma po-datków pośrednich stanowi korektę w stosunku do produktu narodowego netto wyra-żonego w cenach rynkowych. Podatki pośrednie nie są bowiem częścią składową do-chodu narodowego według cen czynników wytwórczych. Do dochodów czynników wy-twórczych zalicza się:

ODL – jest tą częścią DNCW, która pozostaje po potrąceniu nie rozdzielonych zy-sków przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstw Nz oraz po spłaceniu podatku od do-chodów przedsiębiorstw do budżetu państwa Tbc- Jednocześnie osobisty dochód ludności jest powiększony o różnego rodzaju transfery z budżetu państwa na rzecz ludności Bt (emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych, wydatki na opiekę socjalną ubogich, stypendia itp.).

Transferem nazywamy przekazanie określonej sumy dochodów na rzecz ludności bez bieżącego świadczenia ustug.

Osobiste dochody ludności podlegają bezpośredniemu opodatkowaiu Tb. Po ure-gulowaniu podatków pozostaje rozporządzalny dochód ludności (RDL).

RDL – są to dochody gospodarstw domowych po potrąceniu podatków bezpośred-nich Tb. Suma tych dochodów po potrąceniu podatków reprezentuje potencjalną siłę nabywczą społeczeństwa, czyli RDL = ODL – Tb.

Nagromadzone w ten sposób dochody w gospodarstwach domowych są kierowane na bieżące wydatki konsumpcyjne K, a pewna ich część jest oszczędzana 0L z myślą o przyszłych wydatkach.

Oszczędności w swej olbrzymiej większości kierowane są do banków komercyjnych i kas kredytowo-oszczędnościowych, które z kolei kierują te środki w formie kredytów na inwestycje. Budżet państwa, poza transferami na rzecz ludności B(, kieruje znaczną część zgromadzonych środków pieniężnych na finansowanie inwestycji publicznych, a także na zakup różnych dóbr konsumpcyjnych.

W ten sposób nagromadzone dochody przedsiębiorstw, budżetu państwa oraz gospodarstw domowych przekształcają się w ciągu roku w wydatki konsumpcyjne K, inwestycyjne / oraz rządowe R_. Suma tych wydatków tworzy globalny popyt, który z kolei decyduje o wielkości wytwarzanego PNB. W ten sposób zamyka się ruch okrężny podstawowych strumieni dochodów i wydatków w gospodarce narrodowej .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>