Główne pytania ekonomiczne

Jeśli rozpoczynamy studia w jakiejkolwiek dziedzinie nauki, stawiamy sobie nie tylko pytania, czym dana nauka się zajmuje, ale także, jaka jest jej użyteczność? Czy tylko rozwija ona nasze zdolności do abstrakcyjnego myślenia, umiejętności syntetycznych uogólnień, logicznego wyprowadzania wniosków dedukcyjnych z przyjętych założeń i hipotez roboczych lub dochodzenia do praw ogólnych na podstawie eksperymentów i doświadczalnie stwierdzonych faktów, czy też może być to wiedza wykorzystywana w praktycznym działaniu? Można ogólnie odpowiedzieć: trzeba dobrze zrozumieć funkcjonowanie gospodarki, aby móc skutecznie w niej działać. Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria, której uczymy się w szkole, gdyż praktyki w sensie rzemiosła czy know-how nauczymy się w działaniu. Trzeba najpierw rozumieć sprawy ogólne, bardziej zasadnicze, aby móc stopniowo wnikać w zawiłe szczegóły nauki i praktyki.

Celem moich wykładów jest odpowiedź na zasadnicze pytania związane z funkcjo-nowaniem zarówno rozlicznych podmiotów gospodarczych, jak i całej gospodarki na-rodowej. Oto niektóre z nich:

1. Jakie prawidłowości ekonomiczne działają na tynku i w jaki sposób konsumenci i producenci dostosowują swoje postępowanie do wymagań gospodarki rynkowej?

2. Jak funkcjonują różne podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, instytucje finansowe itp.) i w jaki sposób dążą one do realizacji własnych ce-lów, równocześnie przyczyniając się do zwiększania efektywności gospodarowania w ca-łym kraju?

3. Co decyduje o dynamice dochodu narodowego i dlaczego przebiega ona w spo-sób nierównomierny, tzn. przechodzi przez fazy: ożywienia, wysokiej koniunktury, recesji i depresji gospodarczej?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>