Główne zadania marketingu

– którego jeszcze nikt nie ma,

– którego możliwie największa liczba osób potrzebuje,

– który byłby tak wyceniony, aby nabywców stać było kupić go,

– który zapewniałby firmie odpowiedni zysk i dopingował jej kierownictwo do dalszego zwiększania produkcji.

Spełnienie tych warunków jest najlepszą gwarancją sukcesu. Do osiągnięcia tego celu firma musi zatrudnić najlepszych fachowców i ustalić wynagrodzenia w zależności od ich kwalifikacji i rzeczywistego wkładu w funkcjonowanie i rozwój firmy. Kom-petencje i sprawność działania pracowników zawsze będą decydować o pozycji i suk-cesie firmy w strukturach konkurencyjnego tynku.

Podstawowe metody szacowania wartości aktywów przedsiębiorstwa w warunkach niepewności i ryzyka. Aktywami przedsiębiorstwa nazywamy jego majątek o różnym stopniu płynności, czyli zdolności jego zamiany na środki pieniężne. W gospodarce tynkowej każdą formę aktywów można traktować jako towar będący przedmiotem kupna-sprzedaży. Powstaje pytanie, co decyduje o wartości firmy, jakie czynniki w praktyce finansowej wyznaczają jej cenę lub też jakie kryteria decydują o opłacalności inwestowania dodatkowego kapitału w papiery wartościowe?

Inwestorem nazywamy każdego, kto lokuje swój kapitał w zakup papierów warto-ściowych, rozszerza zdolności wytwórcze w przedsiębiorstwie lub zwiększa zapasy su-rowców, materiałów, części zamiennych, a także kto kupuje funkcjonujące już przed-siębiorstwo.

Najprostszą metodą wyceny wartości firmy lub jej poszczególnych aktywów jest metoda majątkowa. Polega ona na określeniu wartości poszczególnych składników majątkowych na podstawie zapisów księgowych, skorygowanych amortyzacją w od-niesieniu do środków trwałych oraz odpowiednim wskaźnikiem wzrostu cen tych ak-tywów, jaki dokonał się między okresem jego nabycia a okresem jego sprzedaży. Ure-alniona w ten sposób wartość księgowa aktywu ma istotną słabość, ponieważ nie uwzględnia jego zdolności do przynoszenia zysków w przyszłości.

W gospodarce rynkowej najczęściej ocenia się wartość przedsiębiorstwa metodą dochodową, a nie majątkową. Nie jest ważne, jaką sumę kapitału zainwestował wła-ściciel w majątek przedsiębiorstwa w przeszłości, ważne jest natomiast jaką zdolność wykazuje to przedsiębiorstwo w generowaniu zysków w przyszłości i jaką aktualną wartość mają przyszłe spodziewane dochody w dniu zawierania transakcji kupna. Tę metodę uważa się za najbardziej bezpieczną i dlatego jest ona najpowszechniej stoso-wana.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>