Jednostkowa elastyczność popytu

Funkcja popytu jest spadająca coraz wolniej JCenowa elastyczność popytu mie- _ rzona jest dzieleniem niewielkiej procentowej zmiany popytu przeznieWie&appróćen- tową zmianę ceny, tak iż na bardzo krótkim odcinku krzywa popytu staje się niemal li- 'nią prostą, aw każdym jej punkcie elastyczność równa jest jedności „.

Podane przykłady wykazują, że współczynnik cenowej elastyczności popytu in-formuje nas o sile reakcji konsumentaiia zmieniające się ceny towarów na ryn- ku NafważniejylTr czyflnikiem decydującym o elastyczności popytu jest łatwość za- '”śtągienia (czyli suBstytućji) danego dobxa innym dobrem o~podóbnym przeznaczeniu.

Dlatego towary, któresą łatwo zastępowane przez liczne substytuty, charakteiyzują się 1 z reguły wysoką elastycznością, natomiast towary, które nie mają substytutów, cechii- je niska elastyczność. Również poziom ceny ma wpływ na elastyczność. Przy wysokich cenach reakcja konsumenta na zmianę ceny jest na ogól wyższa niż przy niskim poziomie ceny.

Elastyczność mieszana popytu jest miarą względnej zmiany wielkości popytu na dobro x pod wpływem względnej zmiany ceny dobra y. Jeśli stosunek względnych zmian popytu na dobro x do względnych zmian ceny dobra y jest dodatni, wówczas dobra x i y są substytutami, jeśli zaś jest ujemny, to mamy do czynienia z dobrami komplementarnymi.

Znajomość cenowej elastyczności popytu może mieć duże znaczenie ekonomiczne dla przedsiębiorcy ustalającego cenę określonego towaru lub usługi. Każdy przed-siębiorca chciałby wiedzieć, przy jakim poziomie ceny osiągnie największy utarg ze sprzedanej produkcji. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że podnosząc cenę towaru przedsiębiorca może osiągnąć większe wpływy ze sprzedaży produkcji. Nastą-piłoby to, gdyby wzrostowi ceny nie towarzyszył spadek popytu, a więc gdyby przed-siębiorca mial do czynienia z zerową elastycznością popytu. W rzeczywistości każdej zmianie ceny towarzyszą pewne zmiany popytu. Znając wysokość cenowej elastyczno-ści popytu, przedsiębiorca może z pewnym przybliżeniem skalkulować, jak wpłynie wzrost lub spadek ceny na utarg całkowity, czyli na wpływy ze sprzedaży produkcji.

Rozpatrzmy to na hipotetycznym przykładzie przedsiębiorcy, który organizuje wielki koncert rockowy i rozważa, przy jakiej cenie biletu może liczyć nie na największą frekwencję, ale na największe wpływy z imprezy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>