Konkurencja monopolistyczna

Istnieje dość powszechna opinia wśród ekonomistów, że najbardziej szkodliwą formą rynku oligopolistycznego są kartele . Kartel jest najczęściej tajną zmową lub porozumieniem między niezależnymi producentami, zmierzającymi do ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania konkurencji między nimi. Porozumienie może dotyczyć wielkości wytwarzanej produkcji, podziału rynków zbytu lub poziomu ustalanych cen. W ten sposób wiele dużych firm, zamiast prowadzić między sobą kosztowną walkę konkurencyjną, próbuje zwiększyć swoje zyski przez zawiązanie kartelu.

Konkurencja monopolistyczna charakteryzuje się tym, że występuje łatwość wejścia na rynek i nawet mniejsi producenci mogą skutecznie konkurować z wielkimi monopolistami, np. w produkcji odzieży czy wydawaniu książek. Jeśli wejście na rynek i wycofanie się z niego jest względnie łatwe, wówczas mamy do czynienia z rynkiem kontestowalnym. Takii rynek występuje np. w przewozach samolotowych, gdzie jest duża łatwość przesunięcia samolotów na inne, bardziej atrakcyjne trasy. Duża kon-kurencja powoduje, że zyski takich firm są stosunkowo niewielkie.

W każdym cywilizowanym kraju państwo prowadzi różnorodną antykartelową i antymonopolową politykę. Ułatwia wejście na rynek firmom konkurencyjnym, zmniejsza korzyści w przypadku nieuzasadnionego windowania cen oraz stoi na straży uczciwych zasad zdrowej konkurencji. Kontrola antymonopolistyczna jest jednak kosz-towna i wymaga nieraz dużego wysiłku, aby monopoliście udowodnić nadużycie i od-powiednio ukarać za działalność sprzeczną z obowiązującymi przepisami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>