Opcje polityki i sankcje – kontynuacja

Większa liczba przepisów i kontrola społeczeństwa jest sposobem walki z pracą nielegalną. Nierejestrowanie pracy zarobkowej nie może być postrzegane jako mało ważne wykroczenie. Obowiązujące wytyczne w sprawie polityki zatrudnienia sugerują zwiększenie możliwości organów ścigania i połączenie ich ze skutecznymi sankcjami, tak żeby praca nielegalna nie była opłacalna. Środki zwalczania szarej strefy muszą się zawsze opierać na dwóch filarach: na sankcjonowaniu i zapobieganiu, które uzupełniają się wzajemnie. Ta podwójna strategia środków kontroli i mechanizmów motywacyjnych znajduje odzwierciedlenie w treści komunikatów Komisji, w decyzjach Rady i opiniach Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz w aktualnych wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia.

Zielona księga Komisji w sprawie prawa pracy zaakcentowała potrzebę skuteczniejszej współpracy na poziomie krajowym pomiędzy różnymi jednostkami rządu, takimi jak inspektoraty pracy, instytucje zabezpieczenia społecznego i orga- ny podatkowe, oraz stwierdziła, że „zwiększenie zasobów i zakresu wiedzy fachowej tych organów ścigania oraz współpracujących z nimi partnerów może wpłynąć na zmniejszenie ilości zachęt do podejmowania pracy niezgłoszonej” (Komisja Europejska 2007a).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>