Potrzeba informacji i szkolenia

W przypadku pracownika zatrudnienie nierejestrowane jest często równoznaczne z zatrudnieniem krótkotrwałym i niepewnym, bez możliwości zrobienia kariery. Traci on również wszelkie świadczenia społeczne. Przedsiębiorca, z obawy przed wykryciem oszustw, nie może się swobodnie rozwijać. Celem osób, które zatrudniają lub pracują nielegalnie, jest zwykle unikanie płacenia podatków i składek na ubezpieczenie. Z tego też względu wskazuje się na związek między unikaniem płacenia składek i przyszłymi świadczeniami. Z przykładów tych wynika potrzeba informacji i szkoleń. W tym celu należy wskazywać negatywne skutki pracy nielegalnej dla jednostki i dla społeczeństwa, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. Praca nierejestrowana silnie wpływa na pracow- ników, biznes, konsumentów, równość płci, a także na system zabezpieczenia społecznego (European Commission 2003d).

Pierwszoplanową rolę w tym zakresie – zdaniem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – powinni odegrać partnerzy społeczni i związki pracodawców. Organizacje związkowe mogą przyczynić się do likwidacji pracy nielegalnej poprzez kontrolowanie właściwego stosowania porozumień płacowych i płatności składek na ubezpieczenie społeczne. Organizacje te mogą domagać się od swoich członków przestrzegania zasad postępowania i orzekania kar w przypadku nieprzestrzegania tych zasad.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>