Powody podejmowania przez bezrobotnych pracy nierejestrowanej

Druga grupa najważniejszych powodów podejmowania pracy nierejestrowa- nej dotyczy bezpośrednio polityki rynku pracy – 55,3% respondentów uważa, że niskie zasiłki lub ich brak są powodem podejmowania pracy w szarej strefie. Szerzej przedstawiono tę kwestię w poprzedniej części rozważań.

Wśród następnych powodów respondenci wymieniają: brak możliwości znalezienia pracy rejestrowanej (36,7% wskazań), elastyczność zatrudnienia niereje- strowanego – pracę można w każdej chwili porzucić (25,8% wskazań), brak kwalifikacji do pracy rejestrowanej, sytuacja rodzinna, niechęć wiązania się na stałe z miejscem pracy itd.

Natomiast wśród innych powodów (łącznie 8% wskazań) respondenci wymieniali: brak wiedzy ekonomicznej, brak wyobraźni o konsekwencjach braku ubezpieczenia emerytalnego i zdrowotnego w przyszłości, chęć osiągnięcia dochodów z kilku źródeł, działania związane z ucieczką od egzekucji komorniczej, możliwość pracy nienormowanej, obciążenia administracyjne, zbyt mała pomoc socjalna państwa, ucieczka przed alimentami, zbyt niskie płace oferowane przez pracodawców za pracę rejestrowaną itd.

Jak widać, istnieją najważniejsze, ważne i inne powody podejmowania pracy nierejestrowanej i zatrudniania w tej formie przez pracodawców.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>