Proponowane działania na rzecz ograniczenia zatrudnienia nierejestrowanego

Na pytanie odpowiedziało 403 respondentów. Zestawiono sugestie respondentów według hierarchii ważności. Spośród kilkudziesięciu różnorodnych propozycji wyselekcjonowano 15 (tabela 5.1). Cztery najważniejsze proponowane działania obejmują:

– zmniejszenie obciążeń przedsiębiorstw, pozapłacowych kosztów płacy, obniżenie składki na ZUS (aż 75,7% wskazań)

– zwiększenie częstotliwości i skuteczności kontroli, nieuchronności kar (38,7% wskazań),

– obniżenie podatków płaconych przez pracodawców i pracowników zwiększenie kwoty wolnej od podatku (19,4% wskazań)

– podwyższenie kar dla pracodawców (13,4% wskazań).

Respondenci proponują wiele innych działań, np. zwiększenie płac minimalnych, ograniczenie bezrobocia i wprowadzenie ulg podatkowych dla pracodawców, zmniejszenie biurokracji związanej z zatrudnieniem itd.

Opinie respondentów o najważniejszych działaniach zmierzających do ograniczenia zatrudnienia nierejestrowanego

Jakie najważniejsze działania należy podjąć, aby ograniczyć zatrudnienie nierejestrowane? Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi

– 1. Zmniejszenie obciążeń pracodawców. Zmniejszenie pozapłacowych kosztów pracy. Obniżenie składki na ZUS 305 75,7

– 2. Zwiększenie częstotliwości i udoskonalenie systemu kontroli pracodawców, Zwiększenie skuteczności kontroli i nieuchronności kar .152 38,7

– 3. Obniżenie podatków dla pracodawców i pracowników zwiększenie kwoty wolnej od podatku 78 19,4

– 4. Podwyższenie kary dla pracodawców, ale proporcjonalnie do zasobności firmy (aby uniknąć groźby upadłości) 54 13,4

– 5, Podwyższenie płacy minimalnej 48 11,9

– 6, Ulgi podatkowe dla pracodawców tworzących miejsca pracy 39 9,7

– 7. Zmniejszenie biurokracji, uproszczenie procedur formalnych związanych z zatrudnieniem 32 7,9

– 8. Więcej miejsc pracy rejestrowanej 31 7,7

– 9. Ograniczenie świadczeń z pomocy społecznej 28 6,9

– 10. Zwiększenie wynagrodzeń za pracę rejestrowaną 24 6,0

– 11. Zwiększenie świadomości o zagrożeniach wynikających z zatrudnienia nierejestrowanego 22 5,5

– 12. Upowszechnienie niestandardowych form zatrudnienia 21 5,2

– 13. Kontrola bezrobotnych – zwiększyć monitoring urzędów pracy nad bezrobotnymi 16 4,0

– 14. Wyższe kary dla pracujących „na czarno” 10 2,5

– 15. Dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy 8 2,0

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>