Rodzaje kosztów i kształt ich krzywych w krótkim okresie

Koszty stałe obejmują te wszystkie wydatki, które związane są z funkcjonowa-niem przedsiębiorstwa i nie zależą od wielkości wytwarzanej produkcji. Są to głównie koszty zużycia kapitału trwałego (amortyzacja), opłaty za dzierżawę terenu, koszty funkcjonowania administracji, koszty ogrzewania, oświetlenia, odsetki od kredytów itp. Nawet gdy przedsiębiorstwo nie produkuje, np. z powodu strajku pracowników, musi ponosić wymienione koszty.

Koszty zmienne obejmują przede wszystkim koszty zużytych surowców, mate-riałów, koszty ruchu maszyn i urządzeń oraz koszty robocizny bezpośredniej.

Koszty przeciętne zmienne lub całkowite wynikają z podzielenia KZ lub KC przez ogólne rozmiary produkcji Q.

Koszty krańcowe określone są przyrostem kosztów całkowitych AKC w stosunku do przyrostu produkcji A Q. Ponieważ przyrost kosztów całkowitych wynika tylko z przyrostu kosztów zmiennych, zatem AKC = AKZ. Oznacza to, że koszty krańcowe zmieniają się jedynie pod wpływem kosztów zmiennych całkowitych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>