Ryzyko kontroli – dalszy opis

Na podstawie przeprowadzonych badań metodą wyboru eksperymentalnego zidentyfikowano istotne współczynniki liniowej funkcji użyteczności przeciętnego przedsiębiorcy biorącego udział w ankiecie, w zależności od wybieranego wariantu oraz oszacowano wartość parametrów tych zmiennych. W omawianym modelu użyteczność była funkcją kosztu, a w przypadku wybrania zatrudnienia „na szaro” lub „na czarno” także poziomu ryzyka kontroli i dotkliwości ewentualnej kary. Wyniki prezentuje tabela 4.4.

Zmienne dotyczące dotkliwości kary i ryzyka kontroli okazały się istotną składową funkcji użyteczności jedynie w przypadku wyboru zatrudnienia „na szaro” lub „na czarno”. Co charakterystyczne, mimo że ryzyko kontroli dotyczy także firm zatrudniających pracowników w pełni legalnie, parametr ten nie okazał się istotną zmienną objaśniającą poziom użyteczności w przypadku tej formy zatrudnienia. Oznacza to, że pomimo możliwych uciążliwości kontroli przedsiębiorcy, u których nie występują nieprawidłowości, nie przywiązują do nich znaczącej wagi.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw powiększone o część składek ponoszonych przez pracodawcę (kwota podwójnie u brutto wioną), na podstawie GUS.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>