Schemat „Violi”

Nie możemy tutaj przedstawić księgi służb, jest to bowiem dokument pokaźnej grubości. Zamieszczamy natomiast schemat ,,Violi” (zob. rysunek 1.1.). Widzimy na nim ogólny porządek organizacyjny przedsiębiorstwa – umiejscowienie w strukturze wszystkich komórek i samodzielnych stanowisk oraz ich wzajemne powiązania. Porządek ten oparty jest na dwóch głównych zasadach: zasadzie podziału funkcji i zasadzie hierarchii.

Podział według funkcji, którego najbardziej widocznym rezultatem są podporządkowane poszczególnym dyrektorom piony, powoduje, że wykonywane w ich ramach zbiory zadań wzajemnie się uzupełniają i dopełniają. Natomiast powiązania hierarchiczne wiążą to wszystko w jedną całość i umożliwiają koordynowanie realizacji poszczególnych zadań.

Na schemacie widzimy różne poziomy hierarchiczne, różne szczeble zarządzania – stanowiska dyrektorów, kierowników liniowych średnich i niższych szczebli – oraz stanowiska wykonawcze umieszczone na samym dole. Dostrzec też możemy linię poziomą oddzielającą szeroko rozumiany zarząd od ruchu. W dziale organizacji znajduje się jeszcze jeden bardzo ważny dokument

– statut przedsiębiorstwa. Stanowi on prawną podstawę jego istnienia. Bez statutu firma nie może być wpisana do rejestru przedsiębiorstw, bez czego

– z kolei – nie może legalnie funkcjonować. W statucie określone są główne cele i przedmiot działania instytucji (po co istnieje i czym się zajmuje), jej forma własności oraz podstawowe zasady wewnętrznej organizacji i funkcjonowania. Jeśli jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wyszczególnieni są również wszyscy wspólnicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>