Służba Celna

Po zaprzestaniu funkcjonowania Głównego Urzędu Ceł z dniem 1 maja 2002 r., część obowiązków w zakresie problematyki celnej, realizowanej przez ten organ administracji publicznej, przejął Minister Finansów. Problematyką celną w Ministerstwie Finansów zajmują się: Departament Służby Celnej, Departament Polityki Celnej, Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier. W trakcie spotkania z przedstawicielami wyżej wymienionych departamentów obecni pracownicy MF stwierdzili zgodnie, że kwestie badania legalności zatrudnienia, jakkolwiek ważne (zjawisko pracy „na czarno” cudzoziemców – bo w tym zakresie dysponują jedynie kompetencjami i doświadczeniem – jest problemem często występującym), stanowią jedynie dodatkowy element działalności służb celnych. Poza tym kwestie te są przedmiotem zróżnicowanego zainteresowania poszczególnych jednostek terenowych. W tych, w których ze względu na bliskość granicy i natężenie negatywnych zjawisk z tym związanych jest to problem, powołano specjalne referaty lub inne komórki organizacyjne. Przykładem może być Białystok, gdzie do zakresu działania Referatu Kontroli Pobytu i Legalności Zatrudnienia Cudzoziemców w szczególności należy: wykonywanie kontroli legalności pobytu oraz. wykonywania pracy przez cudzoziemców. Kontrole celne przeprowadzane są najczęściej na targowiskach, w rejonach przygranicznych. Kontrolowany jest w pierwszym rzędzie przemyt (towary), legalność pobytu, ale także fakt wykonywania pracy (np. sprzedawcy na bazarze). Często kontrole prowadzone są razem z SG, sporadycznie także z PIP. Funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do sprawdzania także pracodawców i osób fizycznych, bez uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy, jeśli tylko okażą legitymację służbową i upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. W przypadku podejrzenia, że przepisy dotyczące legalności zatrudnienia cudzoziemców nie są przestrzegane, kontrola może być przeprowadzona nawet bez okazania upoważnienia. W opinii pracowników wyżej wymienionych departamentów kontrola przez służby celne legalności zatrudnienia jest nieporozumieniem – wszystkie kompetencje w tym zakresie powinny zostać skoncentrowane w PIP (Ministerstwo Finansów ma wystąpić z odpowiednimi propozycjami legislacyjnymi w tym zakresie).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>