Spółki akcyjne – opis

Wielkie spółki akcyjne – korporacje – są zarządzane przez zespoły naukowców, inżynierów, organizatorów sprzedaży, reklamy i marketingu, prawników, koordynatorów i dyrektorów różnych pionów. Ten cały zespół wybitnych fachowców – zwany technostrukturą korporacji – jest kierującym mózgiem spółki, reprezentującym jej bieżące i długofalowe interesy. Nowoczesna technologia i produkcja na wielką skalę wymaga wyspecjalizowanej wiedzy i kolektywnego podejmowania decyzji mających charakter wysoce autorytatywny. Siła wielkich korporacji wyraża się w tym, że wywie-rają one decydujący wpływ na cały system gospodarczy kraju, a nawet na politykę rzą-du. Manipulują one rozmiarami produkcji i wysokością cen, a także w dużym stopniu kształtują upodobania konsumenta i rynek nie ma tu takiego wpływu, jak w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

Zyski korporacji są opodatkowane dwukrotnie: raz jako dochód korporacji, a drugi raz po wypłaceniu jego części akcjonariuszom w formie dywidendy, która staje się indywidualnym dochodem podlegającym opodatkowaniu.

Wszystkie spółki akcyjne są zobowiązane informować swoich akcjonariuszy o ak-tualnym stanie firmy. Do publicznej wiadomości podawany jest bilans spółki, rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem zarządu. Każdy z akcjonariuszy ma pełne prawo do indywidualnej kontroli rachunkowości spółki.

Zarząd spółki akcyjnej zabiega o umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy, dla-tego dąży on do zwiększenia udziału zysków nie rozdzielonych, aby zapewnić rozwój firmy. Może się to dokonać kosztem sumy zysków przeznaczonych do podziału pomię-dzy akcjonariuszy w formie dywidendy. Akcjonariusze na walnym zgromadzeniu mogą jednak nie akceptować propozycji zarządu, preferując określone zwiększenie dywi-dendy. Decyzja w dużym stopniu zależy od sytuacji ekonomicznej spółki i stopnia jej

zagrożenia ze strony konkurencji. W Japonii np. sami akcjonariusze już tradycyjnie aprobują mniejsze wypłaty dywidend w celu zwiększenia zysków nie rozdzielonych i stałego rozwijania oraz modernizowania przedsiębiorstwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>