Szara strefa w wybranych branżach – podsumowanie badań celowych

Badanie celowe firm przeprowadzono w pięciu branżach: o liczebności ok. 100 obserwacji każda, dla następujących działów: rolnictwo (PKD 01), budownictwo (PKD 45), handel detaliczny (PKD 52), hotele i restauracje (PKD 55) i informatyka (PKD 72)62. Zgodnie z założeniami metodologicznym projektu, ten etap pracy miał pozwolić na pogłębioną analizę zjawiska w sektorach, w których na podstawie analizy literatury oraz wyników badania głównego oraz badania Mystery Shopper63 istnieje zwiększony popyt na pracę nierejestrowaną lub jej forma i charakter wydają się być odmienne od zaobserwowanych w innych

W ciągu ostatnich czterech kwartałów we wszystkich analizowanych branżach nastąpił wzrost wynagrodzeń (w ujęciu rocznym w stosunku do drugiego kwartału 2006) oraz utrzymywała się dodatnia rentowność. Poza rolnictwem wszędzie rosło też przeciętne zatrudnienie, natomiast dynamika zmian liczby podmiotów była dodatnia w rolnictwie, usługach dla firm (do których zaliczamy badaną informatykę) i budownictwie. W branżach rozwijających się najszybciej, w świetle danych GUS (budownictwo, informatyka oraz pozostałe usługi dla firm), ocena poziomu szarej strefy (INDEX2)M jest najwyższa. Z kolei w rolnictwie zmienna INDEX2 przyjęła najniższą wartość. Jest to przykład znanej prawidłowości, że między rozwojem gospodarki oficjalnej i nieoficjalnej istnieje pozytywna korelacja65.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>