Weksel

Weksel jest dokumentem prawnym, w którym wystawca zobowiązuje się do bez-względnego uregulowania należności w ściśle określonym terminie. Dyskontowanie pole-ga na sprzedaży weksla bankowi przed terminem jego płatności i pobieraniu z tego tytułu należności zwanej dyskontem. Za pomocą stopy dyskontowej można więc łatwo obliczyć, jaką wartość ma weksel dzisiaj w stosunku do jego nominalnej wartości figurującej na wekslu i płatnej w ustalonym terminie. Ową różnicę między wartością zdyskontowaną na dzień zakupu a wartością nominalną weksla pobiera bank komercyjny. Przed II wojną światową weksel piywatny był w Europie rozpowszechnioną formą zabezpieczenia należności, natomiast w Stanach Zjednoczonych był i jest nadal dość rzadko stosowany. Po II wojnie światowej oprócz weksli kupieckich coraz większego znaczenia nabierają weksle skarbowe.

Banki komercyjne wykonują także wiele czynności pośredniczących. Na zlecenie klientów kupują lub sprzedają akcje i obligacje, administrują kapitałami pieniężnymi należącymi do instytucji społecznych, fundacji, uniwersytetów itp. Zajmują się także kupnem i sprzedażą dewiz, otwierają i spłacają akredytywy w obrotach z zagranicą i prowadzą rozliczenia z zagranicą. Mogą być także poważnymi inwestorami nie tylko na tynku kapitałowym, ale także w sferze produkcyjnej. Występują one najczęściej jako współudziałowcy przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, budowlanych, transportowych itp. Banki komercyjne mogą przejmować część akcji w przypadku nie-możności wywiązania się przedsiębiorstwa z zaciągniętego kredytu i należnych procen-tów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>