Wpiyw zmian położenia zagregowanych krzywych popytu i podaży

Gdy nie zmienia się położenie krzywych Pa\ ł 5al , wówczas zmiany cen urucha-miają mechanizm korekcyjny, który powoduje, że gospodarka narodowa w krótkim okresie będzie grawitować w kierunku ogólnej równowagi L,.

Krzywa Pal oraz 5a] mogą zmienić swe położenie pod wpływem innych czynników niż zmiana cen i wyznaczyć w ten sposób nowy punkt równowagi przy innym poziomie cen i innym poziomie dochodu narodowego. Rozpatrzmy tylko dwa przypadki.

Załóżmy, że pod wpływem zwiększonej ilości pieniądza w obiegu oraz zwiększo-nych wydatków rządowych i optymistycznych nastrojów przedsiębiorców krzywa agre-gatowego popytu Pa\ przesunęła się na prawo na pozycję Pal- Wówczas wzrośnie prze-ciętny poziom cen z C1 do C2 i ustali się nowy stan równowagi w punkcie E2 przy do-chodzie narodowym V2.

Gdy pod wpływem różnych czynników pozacenowych wrośnie podaż, a nie zmieni się położenie krzywej agregatowego popytu, wówczas krzywa Sal przesunie się na pozycję Sa2¦ Spadnie przeciętny poziom cen z C, do C3 i wzrośnie dochód narodowy z Yx do F3.

Przedstawione na przykładzie ogólnego modelu zależności między zagregowanym popytem a zagregowaną podażą, przeciętnym poziomem cen i poziomem realnego do-chodu narodowego są od lat trzydziestych bieżącego stulecia, aż po dzień dzisiejszy przedmiotem sporu między przedstawicielami ekonomii neoklasycznej a przedstawi-cielami ekonomii keynesowskiej. Spór głównie dotyczy kształtu krzywej podaży i od-powiedzi na pytanie, czy o poziomie dochodu narodowego decydują czynniki podażo- we, czy też popytowe i czy równowaga ogólna możliwa jest tylko w punkcie pełnego wykorzystania wszystkich czynników produkcji, czy też przy różnym poziomie dochodu narodowego i różnym stopniu wykorzystania istniejących zdolności produkcyjnych gospodarki narodowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>