Wyznaczanie ceny minimalnej

Ceny minimalne w niektórych krajach są wyznaczane przez państwo, np. ceny mleka lub przetworów mlecznych w celu zapewnienia rolnikom .opłacalności produkcji.

Gdyby ceny tychj3foduktÓw kształtował rynek, wówczas zgodnie z prawem popytu podaży cena rowńówagi Cr ustahłabiTznaćznie niższym poziomie,Ą zatem część rolników zmuszona byłaby wycofaćjsię z produkcji mleka, inni zaś na skutek spadku ich dochodów zagrożeni byliby bankructwem-.Przy cenie minimalnej, jak wynika z. wykresu, wystąpiłaby nadwyżka podaży produktów nad ich popytem, której ni_e można byłoby sprzedać ifalfoimarnym rynku. Wówczas tę nadwyżkę produktów rolnych musi kupić państwo i pokryć koszty ich magazynowania lub przeznaczyć na cele charytatywne, bądź też starać się ją wyeksportować za granicę.

Wskazane wyżej pułapy cen maksymalnych i minimalnych należy traktować jako wyjątki podyktowane pewnymi względami o działaniu bardziej długookresowym,_Ra- cjóńalna alokacja kapitału i pracy oraz racjonalna struktura spożycia wymaga, aby ce ny rynkowe były, poza nielicznymi wyjątkami, kształtowane przez obiektywne prawo popytu fpodaży.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>