Zróżnicowanie aspektów nieoficjalnego zatrudnienia

Częstość dostrzegania szarej strefy na rynku pracy maleje wraz ze wzrostem wielkości firmy, choć jest to spadek niewielki. Dotyczy to zarówno zatrudniania bez żadnej umowy, jak i ukrywania części dochodów. Istotny spadek postrzeganej skali szarej strefy dotyczy zwłaszcza firm zatrudniających powy żej 10 osób w porównaniu z firmami najmniejszymi. W tym miejscu warto nadmienić, że w badaniu głównym uzyskano istotne różnice między średnimi także ze względu na formę prawną przedsiębiorstwa. W firmach mających osobowość prawną poziom szarej strefy jest niższy niż w firmach bez osobowości prawnej, które podlegają zdecydowanie mniejszym rygorom rachunkowości. Również i ta zależność jest powiązana z wielkością firmy.

Badane dwie formy nieoficjalnego zatrudnienia, tj. zatrudnianie bez umowy (lub na podstawie umowy ustnej) i zatrudnianie na podstawie umowy opiewającej jedynie na część wynagrodzenia, posłużyły do skonstruowania syntetycznego indeksu szarej strefy (INDEX2). Każda z badanych form szarej strefy była przez respondentów oceniana pod kątem częstości jej występowania: od bardzo często (5 punktów na skali natężenia) do nie występuje (0 punktów na skali natężenia). Indeks służący do pomiaru postrzegania natężenia zjawiska szarej strefy jest sumą dwóch wymienionych skal. Zatem INDEX2 przyjmuje wartości od 0 do 10. Histogram zmiennej 1NDEX2 przedstawiono na wykresie 4.3.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>