1. Czym zajmuje się ekonomia

Studiujący ekonomię stawia zazwyczaj pytanie, co jest przedmiotem jej badań? Nie ist-nieje taka definicja ekonomii, która mogłaby być powszechnie akceptowana i obejmo-wałaby wszystkie problemy, jakimi zajmowały się w przeszłości różnorodne szkoły i kierunki myślenia ekonomicznego. Każda z tych szkół różnie, a nieraz wręcz odmiennie, formułowała przedmiot swoich zainteresowań, zwracając uwagę na różne aspekty działalności gospodarczej człowieka. O ile w początkach rozwoju tej nauki zwrócono większą uwagę na społeczne aspekty ludzkiego gospodarowania, co miało usprawie-dliwiać przymiotnik „polityczna” przy nazwie „ekonomia”, o tyle od 1871 r. zaintere-sowanie badaczy przesunęło się wyraźnie w kierunku budowania teorii racjonalnych wyborów dokonywanych przez różne podmioty gospodarcze. W latach dwudziestych stopniowo rezygnowano z nazwy „political economy” i zastąpiono ją nazwą „econo- mics”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>