Cenowa elastyczność popytu i jej znaczenie ekonomiczne

Dotychczas zwracaliśmy uwagę na nachylenie krzywej popytu informującej nas, o ile zmieni się popyt, gdy wzrośnie lub spadnie cena danego towaru. Obecnie zbadamy zja-wisko cenowej elastyczności popytu mierzonej stosunkiem względnej zmiany po- pytu do względnej zmiany ceny.

Pamiętamy, że zależność funkcjonalna między ceną a popytem jest na ogół ujem-na, tzn. gdy cena rośnie, to popyt spada, gdy zaś cena spada, to popyt rośnie. Wówczas jeden z członów formuły jest ujemny, a drugi dodatni. Dzieląc wartości dodatnie przez ujemne, współczynniki cenowej elastyczności powinny mieć zawsze znak minus. Inter-pretacja ujemnych współczynników elastyczności nastręcza większe trudności. E)latego stawiając przed formułą znak minus uzyskujemy dodatnie współczynniki elastyczności. Można również nie uwzględniać znaku minus i posługiwać się wartościamTbez- względnymi. ~‘

W analizie ekonomicznej rozróżnia się trzy podstawowe kategorie cenowej ela-styczności popytu: ” ep> 1 – elastyczność wysoka, e =1— elastyczność jednostkowa, ep<\- elastyczność niska.

Przy wysokiej elastyczności popytu procentowa zmiana popytu jest większa niż ' procentowa zmiana ceny. Przy elastyczności jednostkowej procentowa zmiana popytu jest taka sama, jak procentowa zmiana ceny.

Przy elastyczności niskiej procentowa zmiana popytu jest niższa niż procentowa zmiana ceny. Zatem współczynnik cenowej elastyczności popytu informuje nas o reakcji kon-sumenta na rynku na zmieniające się ceny towarów.

Krzywe popytu różnią się od siebie względnymi elastycznościami. Rozpatrzmy krótko podstawowe przypadki cenowej elastyczności popytu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>